Omluva dříve narozeným spoluobčanům

Právě v období vydávání prosincového čísla LN byly naši senioři navyklí přijmout pozvání obce na tradiční předvánoční setkání s našimi důchodci. Z důvodu probíhajících stavebních prací v tělocvičně při budování přístavby k sálu a absenci vhodného náhradního (a přístupného) prostoru, bylo ale zastupitelstvo obce nuceno letos tuto letitou tradici porušit.

A líto to není jen vedení obce a snad i seniorům, ale hlavně našim dětem ze ZŠ, kteří se každoročně před svými blízkými vždy mohly pochlubit svým nově nastudovaným pásmem písniček, říkanek a básniček s adventní a vánoční tématikou. Aby ale jejich úsilí mělo alespoň nějaké uplatnění, bylo domluveno uspořádání dvou odpoledních vystoupení v rámci školní besídky v budově školy. První ve středu 6. prosince pojali jako jakousi generálku pro užší rodičovské obecenstvo, druhé, finální a vypilované pásmo prezentovali v pátek 8. prosince pro své prarodiče a další příchozí seniory. S ohledem na omezené prostory velké třídy, umístěné navíc v patře budovy, se letos nemohlo vyhovět všem zájemcům, ale přednost měli především zainteresovaní dědové a babičky vystupujících dětí a jejich rodinných příslušníků. Pevně věřím, že toto náhradní nouzové řešení splnilo alespoň část očekávání a děti mohly za předvedený výkon sklidit zasloužené pochvaly a uznání svých nejbližších.

Abych však zakončil tento odstavec s nadějí, chtěl bych našim aktivním důchodcům přislíbit, že je nechceme o tradiční Setkání úplně připravit a plánujeme uspořádání podobného setkání v nějakém vhodném předjarním termínu po eliminaci následků stavby. Po vašem loňském velice kladném ohlasu na vystoupení hudebního uskupení „Koloseum“ s p. Luďkem Opočenským prozatím plánujeme i předjarní „náhradu“ postavit na jeho angažování. Vše se včas dozvíte z obecních vývěsek, místního rozhlasu i ze stránek tohoto listu.

 

Lípa na křižovatce „Na váze“

 

S koncem léta se předčasným spadem listí z větší části koruny v plné nahotě projevil velice špatný zdravotní stav dominantní lípy na křižovatce Na Váze ve Stružinci. Po podzimních větrných dnech se na vozovce a přilehlém chodníku nezřídka začaly objevovat spadané suché větve značných průměrů. To přimělo obec jako vlastníka stromu, aby v zájmu bezpečnosti v této exponované lokalitě začal konat. S ohledem na stáří stromu a jeho pozici jako významného krajinného prvku (ač neevidovaného) bylo potřebné nechat zhodnotit případný zdravotní řez, jiný ozdravný zákrok nebo až pokácení odbornému dendrologovi. Na doporučení p. Sadského se tohoto úkolu ujala pí ing. Zuzana Fišerová. Z jejího jednoznačného posudku vyjímám : Hodnocený jedinec Tilia cordata (lípa srdčitá) má silně narušený zdravotní stav a má zbytkovou fyziologickou vitalitu, která se projevuje odumřením poloviny koruny stromu. V oblasti kořenového systému vyrůstají plodnice dřevokazné houby Pholiota squarrosa (šupinovka kostrbatá). Velká část kořenového systému se nachází pod zpevněným, pro vodu a vzduch nepropustným povrchem.

U báze kmene byly navíc identifikovány zbytky plodnic dřevokazné houby Ustulina deusta

(dřevomor kořenový). Polovina koruny je odumřelá a to včetně silných kosterních větví.

V důsledku zbytkové vitality stromu a silně narušeného zdravotního stavu má strom silně

sníženou provozní bezpečnost. Zvýšení provozní bezpečnosti v okolí hodnoceného jedince ošetřením koruny stromu, při kterém by byly odstraněny odumřelé větve, není možné. Po řezu by vznikly velké otevřené rány,

které by se staly vstupní branou pro další dřevokazné houby. Odstraněním poloviny kosterních větví

by vznikla asymetrická koruna náchylná k rozlomení v důsledku změny těžiště a působících sil na zbylé

kosterní větve. Vzhledem k zbytkové vitalitě stromu by po tak rozsáhlém zásahu došlo

pravděpodobně k odumření celého jedince.

Z výše uvedených důvodů navrhuji odstranění stromu, aby se předešlo škodám na majetku a

újmě na zdraví. Za odstraněnou dřevinu bude realizována náhradní výsadba.

Na základě tohoto posudku a hlavně pro zvýšení bezpečnosti chodců a řidičů na frekventované křižovatce přistoupí obec po dohodě s majitelkou vhodného přilehlého pozemku za chodníkem k jeho asanaci v nejbližších dnech. Za vhodné dřeviny pro náhradní výsadbu vzhledem k podmínkám stanoviště doporučuje ing. Fišerová některý z druhů javorů, případně jasan ztepilý, či jejich kultivary. Jistě se jejími doporučeními budeme při dalším postupu řídit.

 

Blahopřání do nového roku

V letošním posledním vydání LN bych chtěl všem našim čtenářům popřát klidnou a hřejivou atmosféru probíhajícího adventu, nadcházející vánoční svátky beze spěchu a stresů plné pohody, rodinné sounáležitosti a štěstí a v celém nadcházejícím novém roce 2013 hlavně pevné zdraví, mnoho osobních i profesních úspěchů a spokojenosti.

 

     Blahopřání

V měsíci prosinci slaví své významné životní výročí paní Drahuše Tokarová ze Stružince

                           Srdečně blahopřejeme!