Příspěvek ze ZŠ
Další školní rok je u konce. Základní školu navštěvovalo 14 dětí, z toho 7 prvňáčků. Během
roku se žáci účastnili několika literárních soutěží. Steskem naší doby je, že děti nečtou. To
neplatí o naší škole. Vítězem v přečtených knihách je Jan Pekárek a v literární soutěži zvítězil
Dominik Sekera. V rámci projektového vyučování naši žáci ve skupinách zpracovali rozsáhlé
herbáře vlastnoručně nasbíraných květin.
Poděkování za aktivní přístup k práci a k získávání znalostí patří všem odcházejícím dětem do
ZŠ Lomnice n. Pop., jsou to: Lenka Kopecká, Jan Matouš, Dominik Sekera, Jan Pekárek,
Tomáš Macháček. Zároveň jim přejeme hodně úspěchů v dalším studiu.
Rádi bychom využili tuto příležitost také k poděkování sponzorům.
Firma EKOSEV Stružinec věnovala nemalé částky v podobě věcných darů pro MŠ a
zakoupila dřevěné certifikované prolézačky na školní zahradu. Myslivecké sdružení Pavlenka
uspořádalo dětské odpoledne s poznávací vycházkou do lesa se soutěžemi o ceny a přispělo
na výlety MŠ a ZŠ. SDH Pohoří věnoval věcný dar MŠ a na sobotu 14. června připravuje
dětský den. Na závěr ne můžeme opominout zřizovatele Obec Stružinec. Dobrá byla
spolupráce s Místní knihovnou ve Stružinci i Městskou knihovnou v Lomnici n. Pop.
Hezké prázdniny a dovolenou za poctivě odvedenou práci během celého školního roku
přejeme všem zaměstnancům a žákům ZŠ a MŠ Stružinec, stejně tak i všem příznivcům naší
malé školy !!
Zdeňka Kozáková, ředitelka
Blahopřání
V červnu slaví své významné životní jubileum paní Bláhová Miluše a Dlouhá Věra a pánové
Hanuš Karel, Kosina Jaromír a Bím Ladislav, pan Janda Karel z Tuhaně. Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme!