Výstava s adventní tématikou
Když jsem do minulého čísla LN vkládal pozvánku na výstavu Advent a Vánoce, kterou pořádali stružinečtí zahrádkáři o posledním předadventním víkendu 19.-21. listopadu, netušil jsem, co se bude dít. Pravda, již v týdnu před výstavou jsme registrovali několik telefonických dotazů lidí ze širokého okolí poptávajících se na přesný termín, skutečnost však předčila veškeré očekávání. Již během soboty prošlo výstavou neuvěřitelných 450 lidí a zdaleka ne jen místních. Po skončení výstavy a pondělní rekapitulaci pořadatelé napočítali více jak 670! příchozích, vesměs nadšených a spokojených lidí. I na tomto obrovském ohlasu je vidět, že nejkrásnější svátky roku nemusejí nutně přinášet jen stres, zmatek a komerční uspokojení výrobců a obchodníků, ale že je mezi námi stále ještě mnoho lidí, kteří si dokáží uvědomit pravou hloubku a význam pojmů Advent a Vánoce. Jistě, za celou akcí se skrývá mnoho práce a úsilí velkého kolektivu našich spoluobčanů, a pominu-li jistý finanční přínos do spolkové kasy z dobrovolného vstupného a prodeje části exponátů, největší dík patří zahrádkářům za vzornou propagaci naší obce a šikovnosti jejich občanů po širokém okolí. Chtěl bych jim touto cestou moc poděkovat a popřát jim i do dalších aktivit alespoň srovnatelnou podporu a ohlas.
Beseda s občany
I letos na podzim pokračovalo ZO v pořádání pravidelné, neformální besedy s občany nad problémy v obci. Tentokrát byla svolána na čtvrtek 24. listopadu do sálu obecní tělocvičny a svojí návštěvností ani v současnosti nevybočila z dlouhodobého průměru. Na prezenční listině se objevilo včetně zastupitelů na 30 podpisů. Příchozí byli zevrubně informováni o hospodaření obce, které poměrně významně ovlivnila naše letošní největší investice do 1. fáze zateplení budovy ZŠ a MŠ, jejíž financování neprobíhalo bez potíží. Jak jsem již v LN několikrát psal, odvedené práce na projektové přípravě i vlastní realizaci 1. etapy probíhaly dle harmonogramů a musely být také včas uhrazeny. Financí od SFŽP jsme se ale dočkali až na samém konci listopadu. Jen díky úsporám a oddalování větších investic např. do cest, nebyla obec nucena řešit časový výpadek prostředků ze SFŽP formou půjčky. Díky pokročilému datu a nastávajícímu zimnímu počasí se již v letošním roce nepodaří všechny resty dohonit, ale došlé finance s určitostí posílí rozpočet na rok příští.
Problémy s volně pobíhajícími psy
Ač se sám neřadím do okruhu chovatelů, souhlasím s tím, že pes na vesnici vždy byl a na vesnici i patří, buď jako společník, hlídač, kamarád….. Nevím, zda za to může agresivnější doba, zvyšující se napětí ve společnosti jako celku nebo jiný faktor, faktem však zůstává, že se neúměrně množí případy stížností na volný pohyb, znečišťování a dokonce i napadení psy na veřejných prostranstvích. Každý, kdo si chce psa pořídit, měl by si důkladně zvážit svoje možnosti a hlavně ochotu splňovat dlouhodobě náročné požadavky chovu ve vztahu k přirozeným nárokům potřebám zvířete. Právě v ochotě vytvořit a udržet pro psa odpovídající podmínky spatřuji hlavní problém v jejich častém pohybu bez dohledu. Bohužel, podmínky volného pohybu psů po obci neupravuje žádná zákonná právní úprava (kromě zákona o myslivosti), ale spadá plně do kompetence obecní samosprávy. Vše se v životě mění a vyvíjí, a i když do současnosti nebylo potřebné zabývat se nějakou Obecně závaznou vyhláškou, která by upravovala detaily této problematiky, situace zřejmě pokročila směrem k nutnosti tuto právní normu pro obec zpracovat a schválit.

PF 2012
Do prosincového čísla s blížícími se vánočními svátky a končícím se rokem neodmyslitelně patří přání. Proto mi dovolte, abych Vám všem, našim čtenářům, popřál co nejpříjemněji strávený zbývající adventní čas beze všeho spěchu a stresu, krásné a klidné  vánoční svátky a do příštího nelehkého roku hlavně pevné zdraví, spokojenost, pracovní úspěchy i osobní pohodu.

Blahopřání
V měsíci prosinci slaví své významné životní výročí pan Otokar Kudrnáč  ze Stružince                                                 Srdečně blahopřejeme!