Výstava s adventní tématikou

S největší pravděpodobností i propagace v Lomnických novinách se pozitivně odrazila na počtu návštěvníků výstavy Advent a Vánoce, kterou již po šesté pořádali o posledním předadventním víkendu 24.-26. listopadu stružinečtí zahrádkáři. Upravené zasedací místnosti plné betlémů, adventní a vánoční dekorace a výzdoby, přilákaly opět velkou spoustu lidí ze širokého okolí. A jejich motivace byla různorodá. Někteří přišli z prosté zvědavosti, další si našli čas třeba jen na malé předvánoční zastavení, jiní se zastavili jen potěšit oko, hledajíc při tom nějakou novou inspiraci k vlastní tvořivosti, nemálo příchozích využilo i možnost si některé (zvláště pečené) exponáty zakoupit.

I když loňský rekord v návštěvnosti (přes 675 lidí) letos jen těsně odolal, přesto patří pořadatelům velký dík za odvedený kus práce při náročné propagaci lidské šikovnosti, umu, trpělivosti a invence, a tím v důsledku i za kladné povědomí o naší obci.

Beseda s občany

I letos na podzim pořádalo ZO pravidelnou, neformální besedu s občany nad problémy v obci. Tentokrát byla svolána na čtvrtek 22. listopadu do sálu obecní tělocvičny a svojí návštěvností opět nevybočila z dlouhodobého průměru. Na prezenční listině se objevilo 28 podpisů včetně přítomných zastupitelů. Starosta zevrubně seznámil příchozí s hospodařením obce, které bylo do jisté míry ještě i letos ovlivněno 2. fází zateplování budovy naší ZŠ. Pro představu si tato investice vyžádala celkem 4 085.637,-Kč, z této částky jsme  loni zaplatili 2 368.483,-Kč, přičemž přiznaná dotace činila 1 654.767,-Kč. Letošní náklady na 2. etapu byly proplaceny ve výši 1 670.154,-Kč, dotační platba ze SFŽP došla ve výši 1 132.615,-Kč.  Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že podíl obecních financí na této investici, zahrnující vlastní 10% spoluúčast, neuznatelné náklady při stavbě a vypočtená 5-ti letá úspora nákladů na vytápění dosáhl celkem 1 298.225,-Kč, což představuje cca 32% spoluúčasti obecních financí.

Přesto se v obci leccos podařilo. Z větších akcí připomenu alespoň opravu cesty na Bezděčín s dvojitým kalovým zákrytem, renovace požární nádrže pod Hůrkou včetně nového oplocení, položení nového vodovodního potrubí na hřbitov v Tuhani, generální oprava vstupního schodiště do restaurace Tuhaňka, nové fasády na stružineckých zděných čekárnách, rekonstrukce osvětlení ve třídách ZŠ a veřejného osvětlení v Královsku, oprava ústí cesty z Královska proti Jórovým, nové čelo mostku proti Ekosevu, postoupení v opravě kanalizace na Staré cestě, odkup cca 92 arů lesního pozemku na Hůrce, odkup vodárny na „Kolářáku“ a nové přístupové cesty k ní včetně terénních úprav a nového oplocení, pravidelná údržba cest technologií TURBO a mnoho dalších drobnějších prací.

Ve výčtu jistě stojí za zmínku i dokončení majetkového vypořádání s jednotlivými vlastníky zastavěných pozemků pod chodníkem na „Kolářák“.

V dalších bodech programu byli zúčastnění seznámeni se zákonnou možností navýšit místní poplatek za odpad v závislosti na skutečných nákladech obce za jeho likvidaci z původní regulované výše 500,-Kč až na 1000,-Kč/poplatníka a rok.  ZO rozhodlo o zachování stávající výše poplatku za likvidaci odpadů na 400,-Kč/poplatníka a rok i v nově schválené OZV. K navýšení nedošlo hlavně díky úsporám na velkoobjemových  kontejnerech, využíváním služeb SD firmy Ekosev a většímu podílu tříděných složek odpadů.

Z diskuse pak zazníval důraz na ohleduplnější přístup k soukromému majetku při vyhrnování sněhu v souvislosti s nastávající zimní údržbou cest.

 

Územní plán Stružinec

Důležitá informace pro všechny majitele pozemků v k.ú. Stružinec, Tuhaň a Pohoří:

Formou Veřejné vyhlášky zahajuje Městský úřad Semily, odbor obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily (jako příslušný úřad územního plánování) řízení o vydání Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Stružinec. Zároveň oznamuje konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu ÚP Stružinec, které se uskuteční                                               v  pondělí 21. ledna 2013  od 18.00 hod. v Obecní tělocvičně – Stružinec  č.p. 47

Návrh ÚP Stružinec je vystaven k veřejnému nahlédnutí na OÚ ve Stružinci, na příslušném odboru MěÚ Semily, nebo v elektronické podobě na inernet. stránkách Města Semily  www.semily.cz (odkaz Územní plánování – Územní plány obcí – Obec Stružinec).

V této souvislosti MěÚ Semily VYZÝVÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k tomuto Návrhu ÚP Stružinec. Připomínky se podávají písemnou formou před veřejným projednáním na Městský úřad Semily, odbor obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování, Husova 82, 513 13 Semily, a nejpozději mohou být uplatněny při veřejném projednání. K později uplatněným připomínkám se dle § 52 odst. 3 stavebního zákona se nepřihlíží.

Úplné znění Veřejné vyhlášky je vyvěšeno jak v tištěné, tak elektronické podobě na úředních deskách Obce Stružinec i Města Semily.

 

Vánoční turnaj v nohejbalu

Pod záštitou obce Stružinec se mezi svátky, ve čtvrtek 27.12.2012, uskuteční ve sportovní hale v Lomnici nad Popelkou od 10 hodin již 3. ročník Vánočního turnaje v nohejbale. Přihlášeno je již 13 tříčlenných družstev ze Stružince, Tuhaně, Pohoří, Slané, Nové Vsi nad Popelkou a Lomnice nad Popelkou. Turnaj bude hrán osvědčeným systémem každý s každým na dva vítězné sety. Bojovat se bude o zlatý, stříbrný a bronzový pohár. Kromě toho všichni zúčastnění obdrží na závěr za své výkony pamětní trikot. Závěrečného vyhlášení výsledků a předávání cen se ujme aktivně hrající člen zastupitelstva obce Stružinec, pan ing. Michal Vořech.

Všichni „skalní“ fanoušci i příležitostní příznivci nohejbalu budou se svojí podporou srdečně vítáni!!!

 

Blahopřání do nového roku

V letošním posledním vydání LN bych chtěl všem našim čtenářům popřát klidnou a hřejivou atmosféru probíhajícího adventu, nadcházející vánoční svátky beze spěchu a stresů plné pohody, rodinné sounáležitosti a štěstí a v celém nadcházejícím novém roce 2013 hlavně pevné zdraví, mnoho osobních i profesních úspěchů a spokojenosti.