Beseda s občany 28.11.2013

      Ani letošní podzim – konkrétně ve čtvrtek 28. listopadu – neopomělo stružinecké zastupitelstvo uspořádat tradiční pravidelnou a informativní Besedu s občany v sále obecní tělocvičny u rybníka.

Doufám, že jen nepříznivé, sychravé a mokré počasí, nikoliv nezájem o dění v obci, ovlivnilo rekordně malou účast z řad spoluobčanů, kdy se na prezenční listině objevilo jen 22 podpisů včetně 8 přítomných zastupitelů.

Před tímto nepočetným plénem starosta seznámil zevrubně příchozí s dosavadním hospodařením obce, které bylo do velké míry letos ovlivněno úspěšnou akceptací žádosti o dotaci ze SFŽP na zateplení budovy hasičské zbrojnice a  OÚ.

V upraveném rozpočtu se tím předpokládané příjmy navýšily o 2.129 tis Kč na 10. 015 tis Kč, výdaje však vzrostly o 2.823 tis na 11.131 tis Kč. Rozdíl činí   -1.116 000,-Kč.

Tento deficit je částečně pokryt přebytkem z r. 2012, částečně omezením investičních aktivit obce, neboť po zkušenostech z dotačního zateplení ZŠ jsme počítali s reálnou potřebou mít na konci léta k dispozici přes 2 mil. Kč na úhradu faktur, které budou proplaceny fondem až následně.

Přesto se v obci leccos podařilo. Z větších akcí připomenu alespoň dokončení kanalizace na Staré cestě, nová přístavba (altán) za budovou ZŠ, generální oprava zděných autobusových čekáren v Tuhani na „Hříšníku“, oprava cesty do Blatin včetně nového propustku, drenáží a odvodnění, oprava místních komunikací technologií TURBO, oprava propadlého mostku a cesty ke Koudelkovým v Tuhani, rozšíření a odvodnění cesty na Vranovsko, čelo kanalizace a oprava mostku na Cikánku, obnova příkopů a vpustí podél cesty ke hřišti a čištění příkopů na Hůrce a v Tuhani „v Sádku“, oprava cesty u Haklových, generální oprava sociálního zařízení v MŠ, posílení topení v č.p. 178, renovace obecního bytu v č.p. 112, kompletní renovace oken v restauraci Tuhaňka i podrobněji zmíněná výměna 8 ks LED svítidel VO.

Úplně mimo letošní rozpočet nás čekala asanace objevené černé skládky v Tuhani pod „Hříšníkem“, na kterou nás upozornil Odbor živ. prostředí MěÚ v Semilech. Zde se z nepřístupné rokle většinou ručně vynosilo 4,06 t převážně nákladních pneumatik a 3,25 t objemného odpadu (většinou plastů a igelitových obalů), byly zde i nebezpečné odpady jako autobaterie a kanystry se starými agrochemikáliemi. Asanace odpadů a rekultivace pozemku i díky možnosti uložení zbývajícího výkopku z Vranovské cesty přišla obecní kasu na 117.954,-Kč.

Nejenom finančně náročné akce, ale i drobnosti si občané můžou povšimnout. Mezi ně lze počítat úpravu vstupu a výměnu uhnilého kříže za nový na tuhaňském hřbitově, nová střešní krytina na vodárně včetně hromosvodu, oprava ucpané propusti na cestě za Dyremou….

Na závěr se v kostce starosta zmínil i o finanční stránce dokončené dotační stavby zateplení budovy OÚ. Veškeré práce, které pro nás zpracovávala dotační kancelář Project A plus se v součtu uznatelných nákladů na tento projekt vyšplhaly na 314.233,-Kč.  Bylo v nich zahrnuto vše od vyhodnocení možné úspěšnosti záměru zateplit tento objekt, pasportizaci objektu, přes energetický audit, zpracování PD k žádosti a podání vlastní žádosti se všemi povinnými přílohami. Následovalo zorganizování VŘ na zhotovitele, paralelně s tím i stavební řízení o povolení stavby, veškeré vyjadřovačky, souhlasy…. S předáním staveniště byla zahájena poslední fáze „papírování“ s vedením staveb. deníku, technickým dozorem investora, předáváním jednotlivých částí díla s kontrolou výkazu výměr k fakturaci a řešení detailů provedení. Přičteme-li k této částce vysoutěženou cenu za dílo – mimochodem dodrženou na korunu dle SoD ve výši 2 334.340,-Kč, dostaneme se na celkových 2 648. 573,-Kč za projekt.

SFŽP byly na základě žádosti o platbu 29.11.2013 jednorázově proplaceny veškeré způsobilé náklady akce ve výši 1 926. 098,73 Kč.

Náklady obce na projekt tím činí 722. 474,-Kč. V této částce je zahrnuta 10% spoluúčast na financování nákladů projektu, 5-ti letá vypočtená úspora ve spotřebě energií a 5-ti letá udržitelnost projektu. Skutečný procentuální podíl obce tím dosáhl 27,28% ceny.

Na tomto místě patří poděkování i stružineckým hasičům, kteří spojili velký úklid po stavební činnosti se svépomocnou výmalbou přízemních prostor v hasičárně.

Z diskuse pak zazněl podnět k možné redukci vzrostlé zeleně podél silnice a potoka pod Dyremou. Jelikož se jedná většinou o lesní pozemky a navíc jiných vlastníků, má obec jen omezené vyjednávací pole ke splnění tohoto požadavku.

 

 

Nové LED osvětlení

Po roční pauze se letos na podzim podařilo členským obcím Mikroregionu Pojizeří obnovit tradici úspěšných žádostí o podporu z Dotačního fondu LK  – Programu obnovy venkova. Lví podíl na tomto úspěchu má jistě i změna na postu dotačního poradce MR, kdy od letoška v této funkci nahradila paní Havlíčkovou zkušená paní Jarmila Lásková – Soldátová. V rámci 2. výzvy POV byla MR Pojizeří schválena 50% dotace na společné téma – veřejné osvětlení. Stružinecké ZO přijalo návrh na využití těchto financí zkušební výměnou stávajících dožívajících a nevyhovujících 8 ks výbojkových svítidel podél silnice novými.  Z mnoha současných výrobců a distributorů pokrokovějších a úspornějších osvětlovacích těles jsme vybrali LED svítidla od fy. NEO-NEON. Vodítkem k tomuto výběru nám byly nejen příznivé současné reference o kvalitě a životnosti, ale i vyzařovací obdélníková charakteristika svítidel, nasvěcující především úzký pruh chodníku mezi sloupy a nikoliv okruh okolních budov a pozemků. Neopomenutelným faktorem ve výběru byla i snadná montáž na stávající podpěry a záruční i pozáruční servis v místě. Posledním otazníkem zůstalo umístění nových světel v obci. Jelikož jsme nechtěli roztříštit očekávaný kladný dopad výměny na jednotlivá izolovaná místa, upřednostnila se varianta nasvícení celého souvislého úseku. Pro maximální efekt v porovnání kontrastu mezi stávajícími a novými tělesy, dostupný a sloužící co nejvíce občanům byl zvolen úsek od křižovatky „Na váze“ pod ZŠ ke Švejdovým.

Celkové náklady za výměnu svítidel dosáhly 63.715,-Kč, které byly podpořeny částkou 27.473,-Kč z dotačních prostředků, které získal MR Pojizeří z rozpočtu KÚ.

Dosavadní cca měsíční zkušenost i ohlasy občanů jsou vesměs příznivé, pro obec je však prvořadé, že nová LED svítidla dokáží stávající výbojky 125 a 250 W nejen plně nahradit, ale svými pouhými 35 W spotřeby i předčít kvalitu osvícení.

Jako všechno kolem nás, ani LED svítidla nemají však jen samé klady. Za úsporu ve spotřebě elektriky se platí vyššími pořizovacími náklady, slabinou zůstává i neopravitelnost tělesa, které buď svítí, nebo musí být vyměněno celé. Při garanci funkčnosti vyšší než 50.000 hodin a době provozu (svícení) v obci cca 2.500 hodin ročně je však reálný předpoklad životnosti okolo 20 let. A kdo ví, co za tu dobu bude ve veřejném osvětlení k dispozici?

 

      Blahopřání

V měsíci prosinci slaví své významné životní výročí paní Marie Otmarová ze Stružince          

                            Srdečně blahopřejeme!

 

PF 2014     

Do posledního letošního čísla neodmyslitelně patří přání. Proto mi dovolte, abych Vám všem, našim milým čtenářům, popřál mnoho krásných chvil beze všeho spěchu a stresu v probíhajícím adventním čase, příjemnou atmosféru Vánoc a do celého příštího roku Vám přeji hlavně zdraví, protože je ho třeba, štěstí, protože je ho málo a lásku, protože je krásná.