Beseda s občany 27.11. 2014
I letošní podzim – konkrétně ve čtvrtek 27. listopadu – uspořádalo stružinecké zastupitelstvo pravidelnou informativní Besedu s občany v sále obecní tělocvičny u rybníka. Na prezenční listině se tentokrát objevilo poměrně uspokojivých 36 podpisů včetně 6ti přítomných členů ZO. Po představení „staronového“ sedmičlenného zastupitelstva, vzešlého z podzimních komunálních voleb s jedním novým členem – p. Josefem Tůmou ml.- starosta zevrubně seznámil přítomné občany s dosavadním hospodařením obce k 31. 10. 2014. K tomuto datu dosáhly celkové příjmy obce 7.501 tis. Kč, což je vyjádřeno v procentech 95,8 % z očekávaných příjmů ve schváleném rozpočtu. Oproti tomu výdaje za stejné období dosáhly 6. 674 tis. Kč, tj. v procentech 71,8 %.
V těchto výdajích jsou pro celou obec největší položkou provedené opravy asfaltových cest technologií TURBO i celoplošným kalovým zákrytem.
Vezmeme-li jednotlivé části obce samostatně, tak v Tuhani se kromě asfaltek opravily a odvodnily i cesty prašné – k Háskově statku, k Rajmovým, na Bezděčín „ke sloupu“ a na Vranovsko. Nemalou investici si vyžádala oprava terasy u restaurace Tuhaňka, obec přispěla i na nátěr střechy kapličky na Bezděčíně.
Na Pohoří kromě lokálních oprav asfaltky ke kravínu dostala bezprašný povrch i cesta okolo Haklových a odvodnění a částečné zpevnění se provedlo i na cestě v Blatinách. Rekonstrukcí prošla po provedené revizi elektroinstalace společenské místnosti a hasičárny v přízemí pohořského obecního domu, za účelem snazší budoucí údržby živého plotu byly radikálně sesazeny přerostlé thůje na pohořském hřbitově.
Ani stružinečtí občané nebyli ušetřeni určitého omezení v průběhu pokládky zejména celoplošných kalových zákrytů Slurry Seal na místní komunikace. Dokončit se podařilo výměnu zbývajících 15 ks úsporných LED svítidel veřejného osvětlení podél silnice od Váhy k rybníku a rozšířit VO o dvě svítidla na cestě Nad chalupy, zhotovit nový taras na Staré cestě u Cermanových či zastřešit kontejnery na tříděný odpad před ZŠ. Mimo zájem nezůstal ani obecní vodovod. Kromě nutných oprav poruch se podařilo vyměnit několik důležitých ovládacích šoupat na řadu a díky místním hasičům i vymýt a dezinfikovat zásobní bazén na Kolářáku.
Ze schválených investičních priorit na letošní rok se však administrativně nepodařilo dotáhnout ke stavebnímu povolení prodloužení chodníku k rybníku, díky kolizi vodního toku se zaměřeným průběhem původní katastrované cesty v Tuhani pod Zelený háj se pozdržela i její plánovaná obnova. Na stávající legislativu konečně naráží – po laboratorním rozboru sedimentu – i zařazené náklady na spoluúčast k možnému dotačnímu odbahnění stružineckého rybníka. To vše způsobuje výše zmíněnou rezervu v rozpočtu na straně výdajů.
Nicméně věřím, že všechny tyto letošní nedokončené akce budou součástí plánovaných investic roku příštího.
V závěrečné diskuzi bylo celé zastupitelstvo ze strany přítomných občanů vystaveno poměrně silné kritice především v oblasti investic do obecního objektu restaurace Tuhaňka a udržení pořádku na veřejných prostranstvích. Nelibě občané poukazovali i na neutěšený stav některých soukromých objektů (většinou dlouhodobě opuštěných), které jsou snad již jen k demolici. Bohužel mají stále svého vlastníka a obec má jen velmi omezené možnosti k vymožení alespoň základní údržby takové nemovitosti. Neposledními konstruktivními požadavky bylo rozšíření provozní doby školní družiny v ranních hodinách i větší informovanost občanů o práci členů ZO. Věřím, že všechny tyto zaznamenané podněty budou cenným podkladem pro celé vedení obce ke stálému zlepšování jeho budoucí práce.

Blahopřání
V měsíci prosinci slaví své významné životní výročí paní Věruška Dufková a pánové Josef Tůma a Jiří Junek, všichni ze Stružince
Srdečně blahopřejeme!

PF 2014
Do posledního letošního čísla neodmyslitelně patří přání. Proto mi dovolte, abych Vám všem, našim milým čtenářům, popřál mnoho krásných chvil beze všeho spěchu a stresu v probíhajícím adventním čase, příjemné prožití vánočních svátků s jejich tajemnou atmosférou a do příštího roku přeji Vám i všem Vašim blízkým hlavně zdraví, štěstí, lásku a pohodu, neboť jak praví klasik – Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny…(Karel Čapek)