Komunální odpad

S nadcházejícím podzimem je v obci již léta zvykem poskytnout občanům možnost bezplatné likvidace velkoobjemového odpadu prostřednictvím přistavených kontejnerů. Po jarní stále dražší zkušenosti s touto formou sběru odpadů se zastupitelstvo rozhodlo po vzoru okolních obcí pro jisté změny v zaběhnutém systému. Po domluvě s firmou EKOSEV s.r.o. byla navržena varianta: o prvním sběrném víkendu 22. – 23. 10. snížení počtu kontejnerů o 2  – u školy a pod Hůrkou. Náhradou za tyto bude umožněno bezplatné ukládání odpadu pro místní přímo na sběrném dvoře po oba dny                 od 9 – 17hod.   O druhém sběrném víkendu 29. – 30. 10. byl zvolen systém tzv. rotujícího kontejneru, během kterého bude mobilní kontejner přistavován na jednotlivá vžitá místa podle předem oznámeného časového harmonogramu. Do něho bude po domluvě možno odložit i odpad z kategorie nebezpečný či elektro. Obec si od tohoto opatření slibuje omezení platby za likvidaci hlavně cizího, exportovaného odpadu.

Pro zvýšení výtěžnosti ze sběru železného šrotu žádáme občany, aby svůj kovový odpad neukládali ke kontejnerům, jak bylo dosud zvykem, jelikož se tam nikdy dlouho před zcizením neohřál, ale předali ho až druhý víkend přímo obsluze rotujícího kontejneru.

Na závěr tohoto tématu bych chtěl opět apelovat na důslednou selekci odpadu, který se rozhodnete likvidovat. Rozhodně není žádoucí se tímto způsobem zbavovat všeho rostlinného odpadu, který může být po zkompostování v rohu zahrady zdrojem cenné zeminy např. do letních květinových truhlíků, tím spíše spalitelného dřeva apod. Podobný komfort stojí nás všechny příliš mnoho peněz, které se nechají jistě utratit smysluplněji.

Nájemní smlouvy hrobových míst – výzva

Obec Stružinec, jako majitel a provozovatel hřbitovů na Pohoří a v Tuhani, žádá tímto všechny nájemce hrobových míst o obnovení nájemních smluv a zaplacení poplatku z tohoto místa.

Za tímto účelem můžete navštívit Obecní úřad ve Stružinci každý úřední den – pondělí a středa od 7,30h do 16,30h. nebo po domluvě na tel. 481 672 321 i jindy. Cena za nájemné byla stanovena  usnesením Zastupitelstva obce ze dne 15. 9. 2011  na 25,- Kč/m2/rok,  z toho:

– nájemné 3,- Kč/m2/rok,

– služby s nájmem spojené 22,- Kč/m2/rok.

Výstup z jednání ŠR

Školská rada při ZŠ a MŠ ve Stružinci se na svém pravidelném setkání dne 4.10. 2011 mimo jiné zabývala i návrhem na možné budoucí zpoplatnění docházky do MŠ. Jednak by mělo rodiče více motivovat k vyššímu využívání MŠ, druhak zamezit odchodu dětí po bezplatném absolvování MŠ na jinou ZŠ.

Blahopřání

V měsíci říjnu slaví svá významná životní výročí paní Jiřina Bekrová a Eliška Zajícová, obě ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!