Likvidace odpadů

Jsem tomu rád, že stále větší část našich občanů se učí využívat celoročně při likvidaci svých odpadů sběrný dvůr firmy EKOSEV ve Stružinci.  S postupujícím podzimem opět nastal čas větších úklidových prací před zimou,   a právě v této době chce obec i letos pokračovat v podpoře tohoto způsobu odstraňování odpadů.

I letos na podzim umožní obec pro své občany bezplatné odložení odpadů všech kategorií, včetně nebezpečných, na sběrném dvoře firmy EKOSEV ve Stružinci, a to jako náhradu a daleko levnější variantu za v minulosti rozmísťované velkoobjemové kontejnery pro hlavně cizí odpad.

Možnost bezplatného odložení odpadu (k tíži obce) z domácností budou mít naši občané opět po dobu dvou říjnových víkendů20.-21. a 27.-28. října, vždy  v době od 900 do 1300 hodin. 

Odpady prokazatelně podnikatelské lze taktéž v tomto termínu odkládat na SD, budou však původci zpoplatněny dle aktuálního ceníku.

Pro maximální úspory v manipulaci a třídění dovezeného odpadu žádáme všechny potencionální „zákazníky“ o předběžné roztřídění hlavně plastů, textilií, kovů či vysloužilých elektrospotřebičů.

       Ani tentokrát nejsou přijímány odpady ekologicky spalitelné a kompostovatelné.

Po minulých zkušenostech bude pokračovat i možnost hlavně pro starší spoluobčany s pomocí při nakládce či dopravě objemných či těžkých vysloužilých předmětů. Tato taktéž bezplatná služba se však musí vždy dohodnout předem s obsluhou SD na mobilu 775 608 251 – p. Tůma Josef.

Věříme, že tuto možnost opět přivítáte a víkendových služeb místního SD využijete.

Čekárny v Zeleném háji trpí…  

Pohledem do minulosti snadno zjistíme, že výměna dosloužilých plechových čekáren za nové, dřevěné proběhla na zastávkách v Zeleném háji již v roce 1999. Celých 13 let statečně sloužily a odolávaly nejen nepřízni počasí, ale i přestupujících cestujících. Letošní podzimní nájezd vandalů (nebo snad jednoho?) však zanechal na jedné z nich nesmazatelné stopy. A nezůstalo jen u poničené čekárny. Rádoby „siláci“ vyrvali ze země a povalili i sousední plakátovací plochu, kotvenou v zemi dvěma betonovými minimálně 65 cm hlubokými patkami.

Je zcela mimo mé chápání, v čem může být motivace takto destruktivního a agresivního jednání, kterému neodolá ani více jak 2cm silná, zalištovaná výdřeva v  trámové kostře čekárny, či poctivě zabetonované „nohy“ plakátovací plochy. Kdo může mít zájem poškozovat takto násilně celkem užitečné přístřeší pro mnoho lidí, kteří využívají toto přestupní autobusové stanoviště? Jaké sebeuspokojení může přinášet devastace informační tabule?  Odpovědi na tyto otázky bohužel neznám, musím však přiznat, že podobné projevy vandalismu nejsou v současné době bohužel ojedinělé.

Jen materiální škoda na čekárně je odhadnuta na 4.500,-Kč, další náklady si vyžádá veliká pracnost při opravě, jež představuje částečné rozlištování a vsazení nových prken frézovaných na pero a drážku.

S povděkem dnes oceňujeme předvídavost minulého p. starosty, který nechal tyto před lety nové, dřevěné čekárny pojistit mimo jiné i proti škodám způsobených vandalismem. Nyní nám toto pojistné plnění přeci jen trochu pomůže zlevnit očekávané celkové náklady, vynaložené na opravu.

Pozvánka na drakiádu

V neděli 21. října od 14.hod. se uskuteční další, již 7. ročník nesoutěžního odpoledne v pouštění draků. Tradiční lokalitu „na Stránsku“ pořadatelé z řad ochotných rodičů pro přetrvávající problémy s nejdůležitějším segmentem drakiády – totiž větrem – pro letošek zkusili změnit a přesídlit na louku nad řadovkami u fotbalového hřiště. Jde o otevřené prostranství bez lesního porostu, bez drátů elektrického vedení, dobře přístupné a hlavně blízko u obce. Přijďte se se svými dětmi pochlubit létajícími výtvory bez rozdílu kategorií a strávit příjemné podzimní odpoledne. Od dobré duše všech minulých ročníků drakiád – paní Jaroslavy Cermanové je slíbeno i letos terénní občerstvení v podobě teplých i studených nápojů i možnosti opéci si vuřta na připraveném ohni. Pro všechny příchozí děti budou připraveny také nejen sladké odměny za předvedený výkon.  Snad nebude počasí proti…

      Blahopřání

V měsíci říjnu slaví svá významná životní výročí pánové Miroslav Kobrle,  Jíří Dvořák, Radomír Hloušek  a  Bohumír Novotný, všichni ze Stružince                                                 Srdečně blahopřejeme!