Oslavy 120 let SDH Tuhaň

Sobota 21. září se stala pro všechny členy SDH Tuhaň slavným dnem. Naplánovali si totiž na tento den oslavy 120. výročí založení hasičského sboru. Na 14. hodinu se do jejich areálu u restaurace Tuhaňka sjely i pozvané spřátelené okolní sbory a po slavnostním zahájení v obětavé režii starosty SDH p. Jiřího Maška byla v krátkosti, ale z pečlivě vedených podkladů připomenuta p. Zb.Koudelkem celá historie sboru od založení v r. 1893. Byla zmíněna všechna dochovaná jména velitelů a funkcionářů, termíny nákupů techniky včetně její tehdejší ceny nebo i počty aktivních členů v různých obdobích.

Poté oficiální část oslav pokročila k ocenění práce nejaktivnějších současných členů a členek sboru, zasluhujících se lví měrou o jeho chod a posouvání spolku stále vpřed. Čestným uznáním byli oceněni: Hana Pešová, Rudolf Skrbek a Tomáš Mašek, medaili Za zásluhy obdrželi Vlasta Macháčková, František Louma, Jitka Skrbková a Alena Juricová. Poděkování však zaslouží i ostatní členové, kteří se zapojují do práce sboru. Velmi pěkným gestem jsem v této souvislosti vnímal vzpomenutí na právě aktuální významné životní jubileum – 90-tin – nejstaršího člena p. Bohuslava Máky, který se ze zdravotních důvodů sice nemohl osobně oslav zúčastnit, byl však alespoň zastoupen svým synem.

Součástí oslav se nakonec staly i zdravice a blahopřání zástupců hostujících sborů, kteří vesměs přáli slavícím členům mnoho dalších úspěchů na poli spolkovém i sportovním, pevné zdraví a bezednou studnici sil do další nelehké práce SDH Tuhaň.

Pak již přišla řada na hlavní náplň programu po odborné stránce, kterým byla vzorová ukázka dálkové dopravy vody do cisterny. Připravena byla trasa od požární nádrže až na kótu 550 m.n.m. na tuhaňských Vrších.  Pro nepříznivé, mokré počasí musela být však ukázka operativně změněna a cisterna byla umístěna za bývalým prasečákem fy ZEOS. I tak si zúčastněné sbory nacvičily součinnost lidí a kompatibilitu techniky při této nelehké technické disciplíně. Poté hosté z Lomnice předvedli i výrobu hasící pěny a ukázali přívěs vybavený pro vyprošťování osob při autohaváriích.

Jediným možným kazem na kráse oslavného sobotního odpoledne by mohlo být již zmíněné málo příznivé počasí, které se podepsalo na počtu příchozích, pro které bylo po celé odpoledne zajištěno bohaté občerstvení, připraveny byly i nejrůznější soutěže jak pro děti, tak i dospělé o drobné ceny za doprovodu reprodukované hudby. Samotnou tečkou na slavnostní zakončení – po setmění se stala velkolepá FIRESHOW, neboli profesionální taneční ohnivá podívaná. Kdo nepřišel, může jen litovat.

Všem organizátorům patří velký dík za uspořádání celé akce, i když nazítří ráno měli všichni spoustu povinností se zajištěním občerstvení na nedělní burze spotřebního zboží na „Nouzovce“.

Kominická firma p. Červinky oznamuje v předstihu, že bude ve Stružinci, na Pohoří i v Tuhani nabízet znovu své kominické služby v oblasti čištění a kontroly celé spalinové cesty ve dnech 6. a 7. prosince. Zájemci si mohou domluvit čištění přímo u procházejících kominíků, nebo na mobilním čísle 605 193 036.

 

Pozvánka na drakiádu

V neděli 27. října od 14.hod. se uskuteční další, již 8. ročník nesoutěžního odpoledne v pouštění draků. Po loňské kladné zkušenosti se bude létat opět na louce nad řadovkami u fotbalového hřiště. Jde o otevřené prostranství bez lesního porostu, bez drátů elektrického vedení, dobře přístupné a hlavně blízko u obce. Přijďte se svými dětmi pochlubit létajícími výtvory bez rozdílu kategorií a strávit příjemné podzimní odpoledne. Od dobré duše všech minulých ročníků drakiád – paní Jaroslavy Cermanové je slíbeno i letos malé terénní občerstvení. Pro všechny příchozí děti budou připraveny také nejen sladké odměny za předvedený výkon.  Snad nebude počasí proti…

 

Likvidace Odpadů

Jako každoročně, tak i letos na podzim poskytuje obec svým občanům ve spolupráci s fy. Ekosev možnost likvidace nebezpečných, velkoobjemových i elektroodpadů a kovů pomocí osvědčených rotujících kontejnerů. Po jarní zkušenosti dochází nyní na podzim ke zkrácení časů na jednotlivých stanovištích. Pro zájemce poskytuji závazný přehled časů v jednotlivých lokalitách při sběrných dnech – sobotě 19. října a sobotě a neděli 26. a 27. října:

 

 

Časový rozvrh pro podzimní rotující kontejnery

 
 
So  19. 10. 2013  
 
       9,00 – 9,15 hod Pohoří u vrtu  
       9,15 – 9,30 hod Pohoří u Dostálů  
    9,30 – 10,00 hod Stružinec u rybníka  
  10,00 – 10,30 hod Stružinec u školy  
  10,30 – 11,00 hod Stružinec pod Hůrkou  
  11,00 – 11,15 hod Bezděčín u kapličky  
  11,15 – 11,30 hod Tuhaň u Tuhaňky  
  11,30 – 11,45 hod Tuhaň u bývalé fy. Krejto  
 
 
Následující víkend  
 

So 26. 10. 2013

Ne 27.10. 2013  
 
  11,30 – 11,45 hod Pohoří u vrtu        9,00 – 9,15 hod  
  11,15 – 11,30 hod Pohoří u Dostálů        9,15 – 9,30 hod  
  10,45 – 11,15 hod Stružinec u rybníka     9,30 – 10,00 hod  
  10,15 – 10,45 hod Stružinec u školy   10,00 – 10,30 hod  
    9,45 – 10,15 hod Stružinec pod Hůrkou   10,30 – 11,00 hod  
      9,30 – 9,45 hod Bezděčín u kapličky   11,00 – 11,15 hod  
      9,15 – 9,30 hod Tuhaň u Tuhaňky   11,15 – 11,30 hod  
      9,00 – 9,15 hod Tuhaň u bývalé fy. Krejto   11,30 – 11,45 hod  
          Možnost odevzdat NO, OO, elektro, železný šrot…
Nepřijímají se odpady podnikatelské, spalitelné a kompostovatelné!

 

Blahopřání

V měsíci říjnu slaví svá významná životní jubilea paní Iva Kosinová a Zdislava Rudolfová, obě ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!