Rybník
Dnes, na vrcholu léta, kdy je toto téma nejaktuálnější, mi dovolte krátký návrat k problematice stružineckého rybníka. O započaté snaze o jeho odbahnění jsem se krátce zmínil již na jarní besedě s občany, potažmo v květnovém vydání LN, dnes již známe další výstupy z následných provedených rozborů sedimentu.
Jak bylo dříve řečeno, začalo se koncem března laboratorním rozborem sedimentu podle přílohy č. 9 Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. pro zjištění, v jakém režimu se v souladu s dnešní legislativou musí s bahnem nakládat – je-li nebezpečným odpadem, prostým odpadem, nebo lze vrátit na zemědělskou půdu. Prvotní výsledek rozboru byl sice v mnoha sledovaných parametrech nadmíru uspokojivý, jako celek však nevyhovoval více jak dvojnásobným obsahem sloučeniny AOX adsorbovatelné (67 mg/kg sušiny, limit 30 mg/kg).
Na vysvětlenou – parametr AOX je skupinové analytické stanovení organicky vázaných halogenů pro sledování a regulování obsahu znečišťujících látek ve vodách. Jedná se o velmi rozmanitou a širokou skupinu látek, do které patří jak látky málo škodlivé, tak látky se silně toxickými účinky (PCDD, PCDF). Proto nelze souhrnné dopady látek této skupiny na životní prostředí konkrétně specifikovat. Lze ale s jistotou říci, že v případě, kdy se tyto látky obsahující chlór, bróm nebo jód dostanou do životního prostředí, mohou ohrozit zdraví a život některých druhů živočichů, a tím potažmo celé ekosystémy. Sledováním tohoto parametru lze tak odvozovat celkovou úroveň v ochraně povrchových vod. Například v Labi, na jejichž březích se nalézá velké množství průmyslových podniků, může parametr AOX na hranicích s Německem poskytnout jakousi mezinárodní „vizitku“ ve vztahu péče o vodní toky. Na druhou stranu, a pro zajímavost – do této skupiny patří i velice stabilní, naštěstí nehojný 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), který je označován v odborných kruzích jako nejtoxičtější člověkem připravená sloučenina.
Jelikož byl reálný předpoklad, že v našem případě se jedná v ukazateli AOX o organicky vázaný chlór, po domluvě s akreditovanou laboratoří jsme po tři měsíce zkoušeli jeho obsah ve vzorku snížit prostým odvětráním na vzduchu, což by pak ve velkém představovalo jen vytěžený sediment nadeponovat na vhodné místo a nechat potřebný čas vyschnout, vyvětrat. Bohužel se ukázalo, že „náš“ AOX je natolik stabilní sloučeninou, že tato metoda prostého dlouhodobého odvětrání množství sloučeniny ve vzorku nikterak neovlivňuje.
Shrneme-li výsledky rozšířeného rozboru akreditovaných laboratoří ve světle přílohy č. 1 k Vyhlášce č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě, která obsahuje nejširší spektrum limitů rizikových prvků, vzorek jako celek nevyhovuje 12% obsahem skeletu nad 4mm (limit 2%). Z pohledu přílohy č. 10 k Vyhlášce č. 249/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, tato stanovuje mimo jiné mezní limity pro obsah arzenu (As) na 10mg/kg sušiny – zde naměřeno 13,8 mg/kg, navíc překračujeme povolené množství další sledované skupiny organicky vázaných halogenů EOX. A konečně dle přílohy č. 9 Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., nevyhovujícím parametrem je výše zmiňovaný AOX.
Suma sumárum z pohledu dnešní legislativy se v rybníku nachází materiál, který se v žádném případě nedá vrátit zpět na pole, ale ani legálně použít jako zavážkový materiál na povrchu terénu.
Jak je z popsaného zřejmé, bude zapotřebí ještě mnoho času (a peněz) k nalezení řešení ke splnění všech legislativních překážek a k možné realizaci tohoto navýsost potřebného záměru.
Pozvánka
Tělovýchovná jednota Sokol tímto srdečně zve děti i dospělé na zábavné odpoledne u příležitosti
„Ukončení prázdnin 2013“,
které se koná v sobotu 30. srpna od 17.00 hodin v areálu stružineckého hřiště.
O program – hlavně pro děti, se tentokrát postarají členové místního SDH Stružinec a SDH Pohoří s aktivním představením svojí techniky a poté okolo 19 hodiny dojde k zapálení tradičního „Posledního prázdninového táboráku“.
• Po celé odpoledne bude pro všechny příchozí připraveno bohaté občerstvení.
Členové výboru TJ se těší na Vaši návštěvu

Blahopřání
V měsíci srpnu oslaví své významné životní jubileum paní Františka Loutchanová ze Stružince
Srdečně blahopřejeme!