Investiční akce
Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a ve Stružinci je většina letos plánovaných akcí dokončena,
nebo před dokončením. O té největší (výstavbě chodníku) jsem již několikrát informoval a již se blíží
k zdárnému konci. Byl odtěžen břeh nad Mertovými a dokončuje se instalace opěrných palisád a
pokládka zámkové dlažby. Dle projektu a rozpisu prací budou provedeny teréní úpravy, ohumusování
a osetí stavbou dotčených přilehlých pozemků.Úplně na závěr budou instalovány lampy veřejného
osvětlení po celé trase. Chodník má celkovou délku 606 m, 272 m je za cestním příkopem před
Zemědělskou technikou a 334 m je vedeno při silnici. Pochůzná šíře je 2 m s lokálním zúžením ve
Stružinci u zastávky na 1,5 m. Iniciátorem a investorem celé stavby je Obec Stružinec a financujeme i
50 m na katastru Lomnice n. Pop. Celý úsek se stal součástí projektu na zvýšení bezpečnosti dopravy
podél komunikace II/284 jehož zpracování bylo dokončeno na jaře a na jehož spolufinancování se
podílel Státní fond dopravní infrastruktury a Liberecký kraj. V současné době probíhají přípravy pro
vydání stavebního povolení. Náš chodník má dostatečnou šíři, aby zde byl povolen společný provoz
cyklistů a chodců a naváže na něj komunikace pro bezmotorovou dopravu podél silnice II třídy do
Zeleného háje resp. Tatobit a Lestkova.
Mimo toho jsme již dokončili opravy tří obecních komunikací za továrnou, na Cikánce a od hřiště
k Novým Dvorům. Všude byly položeny penetrované povrchy, opraveno popř. vybudováno odvodnění
a na Cikánce byly osazeny obrubníky k zajištění svahů. Proběhla GO rozhlasu a přestavba,
vymalování a modernizace kanceláře OÚ. Ořezali jsme chráněné lípy u ZŠ a lípu na váze. Bylo
dokončeno vybudování nového vstupu do budovy školy. V současné době probíhá obnova stávajícího
a instalace nového dopravního značení převážně na sporných křižovatkách obecních cest.
Do konce roku nás čeká ještě několik akcí, ale o těch až příště.