Hospodaření obce a rozpočet na rok 2009
Leden a začátek února je jako každoročně věnován uzavření roku starého a přípravě
rozpočtu na rok nový. Mimo to vyplňujeme spoustu hlášení, statistik apod. Nyní je rok 2008
uzavřen a rozpočet na 2009 připraven.
Hospodaření obce skončilo s příjmy 7,803 tis. Kč. Nejvyšší byly příjmy daňové (5,587 tis.
Kč), dále z provozu vodovodů 407 tis. Kč, z pronájmů bytových, nebytových prostor a
pozemků 203 tis. Kč, tržby z lesního hospodářství 437 tis. Kč, na poplatcích (ze psů, za odpad
a dalších) jsme vybrali 241 tis. Kč. Zbytek příjmů tvoří dotace, úroky, splátky půjček z fondu
rozvoje bydlení a další.
Výdaje loňského roku činily 9,415 tis. Kč. Na základní provoz obce bylo vynaloženo
1,750 tis. Kč (místní správa, zastupitelstvo obce, osvětlení, rozhlas, kronika, knihovna,
občanské záležitosti, atd.). Provoz vodovodu včetně obnovy 220 m řádu nás stál 569 tis. Kč,
výdaje na lesní hospodářství činily 204 tis. Kč, na školství 777 tis. Kč, na tělovýchovu 178 tis.
Kč (včetně provozu tělocvičny), na činnost hasičů včetně oprav a vybavení JPO 211 tis. Kč,
na údržbu obecních cest včetně investic 1,630 tis. Kč a na dopravní obslužnost 63 tis. Kč. Za
likvidaci odpadů obec zaplatila 560 tis. Kč. Chodník v Kolářově kopci k Zemědělské technice
včetně kanalizace, přeložky NN, osvětlení nás stál 2,708 tis. Kč a do bytů jsme investovali
118 tis. Kč. Třetí závěrečná etapa restaurování pomníku „Korunování Panny Marie“ přišla na
61 tis. Kč. Dále dotace pojízdné prodejně 20 tis. Kč, pečovatelské služby 35 tis. K
, komunální služby 123 tis. Kč a spousta dalších drobných výdajů. Do výdajů je započítána i
splátka Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 111 tis. Kč.
Loňské hospodaření obce skončilo se schodkem ve výši 1,612 tis. Kč, který byl financován
částí rezervy a částí zůstatku účtu z let předešlých.
Rozpočet na rok 2009 byl dle zákona zveřejněn na úřední desce a schválen na únorovém
zasedání zastupitelstva. Vzhledem k současné hospodářské situaci (nechci ji nazývat krizí)
předpokládáme nižší příjmy 7,034 tis. Kč a výdaje (včetně splátky SFRB) 7,902 tis. Kč.
Schodek ve výši 868 tis. Kč bude financován zůstatkem účtu z loňského roku.
Hlavním příjmem bude opět podíl na státem vybraných daních 5,560 tis. Kč. U poplatků za
odpad a ze psů není žádná změna a obec by měla vybrat 343 tis. Kč, výše vodného se nemění
a příjem by měl činit 522 tis. Kč. Příjmy z nájemného a ostatní drobné příjmy zůstávají
obdobné jako vloni.
Pokud jde o výdaje, byly kromě opakujících se provozních výdajů – 4,200 tis. Kč do
rozpočtu zařazeny tyto akce: pozastávka na chodník k Zemědělské technice, opravy
komunikací, úprava prostranství před tělocvičnou a strže za budovou, rekonstrukce hřiště pod
lesem, modernizace sociálního zařízení a topení v ZŠ, rybník (spoluúčast k dotaci), oprava
propustí a mostků, údržba zeleně (lípy u ZŠ), požární nádrž v Tuhani (spoluúčast k dotaci),
rekultivace zavážky proti restauraci Tuhaňka apod.
Statistika roku 2008
K 31.12.2008 měla obec 697 obyvatel (Stružinec 565, Pohoří 58, Tuhaň 69 a Bezděčín 5), 352
muže a 345 žen. Dětí do 18 let je 111, z toho 57 chlapců a 54 dívky a seniorů nad 60 let 156
(92 žen a 67 mužů).
V loňském roce bylo uzavřeno 6 sňatků a narodilo se 11 dětí (Štuková Anna, Koudelka Jan,
Podzimková Šárka, Jór Miloslav, Klikarová Simona, Fiedler Jan, Stránská Terezie, Kordík
Lukáš, Šlajchrtová Natálie, Kněbortová Nela a Drusan Adam). K trvalému pobytu se
přihlásilo 7 nových spoluobčanů, 21 se odstěhovalo. Navždy naše řady v roce 2008 opustilo 5
spoluobčanů (Topinka Anatol, Ottmarová Miroslava, Borůvková Marta, Kobrlová Miloslava a
Máková Marie).
Nejstarším mužem ve Stružinci je pan Vávra Josef (1919), z žen je nejstarší Morávková Marie
(1919). V Tuhani to jsou paní Vašková Bohumila (1922) a Máka Bohuslav (1923). A na
Pohoří Cermanová Marie (1921) a David Vladimír (1931).
Blahopřání
V měsíci únoru slaví své významné životní jubileum paní Ťukalová Veronika, Kobrlová Věra,
Bláhová Věra, Válková Vlasta a pan Hausmann Adlof ze Stružince. Srdečně blahopřejeme!