Hospodaření obce a rozpočet na rok 2010

Leden a začátek února je jako každoročně věnován uzavření roku starého a sestavení rozpočtu na rok nový. V roce 2009 jsme hospodařili s příjmy 6 345 tis. Kč a výdaji 6 915 tis. Kč, schodek 570 tis. byl hrazen zůstatkem účtu a převodem části rezervy ze Sporoinvestu. Docela citelně se na našem rozpočtu projevila hospodářská krize, propad příjmů oproti roku 2008 byl téměř 1,5 mil. Kč a největší schodek vykázal podíl na státem vybraných daních. I přes tuto námi nezaviněnou ztrátu se nám podařilo krom běžného chodu obce (OÚ, ZŠ a MŠ, osvětlení, rozhlas, vodovody, lesy, likvidace TKO, zimní údržba, úklid a sekání, veřejných prostranství a cest, , tělovýchova, hasiči, kultura, hřbitovy apod.) financovat i její rozvoj a investiční akce. Vybudovali jsme dětské hřiště Na Cikánce pod lesem, které včetně mobiliáře, úpravy vjezdu a odvodnění podél komunikace a materiálu na oplocení (bude instalováno na jaře letošního roku) stálo 540 tis Kč. V ZŠ jsme rekonstruovali a modernizovali soc. zařízení a topení za 410 tis. Kč. Do komunikací, mostků, propustí a odvodnění jsme investovali 460 tis. Kč. Povrchy zpevněných cest ve všech obcích byly vyspraveny tryskovou metodou (Turbem) za téměř 300 tis. Kč. Do kanalizací jsme investovali 87 tis. Kč. Upravili jsme veřejné prostranství u čekárny pod Hůrkou 48 tis. Kč. Dofinancovali jsme chodník včetně zaměření 256 tis. Kč a do zeleně (lípy u ZŠ a břeh nad palisádou v Kolářově kopci) jsme investovali téměř 49 tis Kč. Poměrnou část 647 tis. Kč jsme zaplatili za zpevnění strže za č.p. 47 (pohostinství a tělocvična), které bude dokončeno na jaře letošního roku. Na obecním úřadě jsme zřídili pracoviště CzechPoint za 60 tis. Kč, což je jediná akce na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 51 tis. Kč. Toto je výčet všech větších akcí a mimo to tu je spousta „drobností“ (plakátovací plochy, vývěsky, lavičky v čekárnách, pomník Rudoarmějce, osvětlení, dopravní značení, elektroinstalace v obecních objektech, údržbářské práce apod.). Když to všechno sečteme, tak se dostaneme na částku téměř 2.900 tis. Kč (42 % rozpočtu), kterou jsme schopni reinvestovat mimo běžného provozu a údržby do obecního majetku a zvelebení obce. Ne každá obec či město to dokáže a už vůbec nemluvím o našem státu, protože není tajemstvím, že to je nejhorší hospodář.

Rozpočet na letošní rok je plánován s přijmy 6 539 tis. Kč a výdaji 6 595 tis. Kč. Schodek 56 tis. bude financován zůstatkem účtu. Kromě běžných výdajů na provoz obce počítáme i s částkou téměř 2 mil. na rozvoj a investice. Do rozpočtu jsou zařazeny tyto akce: opěrná zeď (dokončení včetně předpokládaných vícenákladů 230 tis. Kč), ZŠ zateplení a okna (spoluúčast v případě obdržení dotace 490 tis. Kč), komunikace Tuhaň ke Koudelkovi (spoluúčast s Lomnicí n. Pop. 200 tis. Kč), osvětlení (svítidla podél hl. silnice ve Stružinci 120 tis.), stezka pro bezmotorovou dopravu pod hřištěm (zpevnění 350 tis. Kč), veřejná prostranství (včetně spoluúčasti k dotaci z MR 150 tis. Kč), zakrytí kontejnerů na tříděný odpad (7 sběrných hnízd 350 tis. Kč). Rozpočet byl řádně zveřejněn a schválen na zasedání ZO dne 11.2. 2010.

Statistika roku 2009

K 31.12.2009 měla obec 705 obyvatel (Stružinec 569, Pohoří 60, Tuhaň 71 a Bezděčín 5), 349 mužů a 356 žen. Dětí do 18 let je 115, z toho 50 chlapců a 65 dívek a seniorů nad 60 let 174 (99 žen a 75 mužů).

V loňském roce byly uzavřeny 3 sňatky a narodilo se 11 dětí (Petířová Eliška, Cerman Josef, Malá Emilly, Váňa Michal, Havrdová Karolína, Dlouhá Daniela, Nosková Blanka, Svatá Nikola, Zelnická Kateřina, Koudelková Petra a Cerman Tobiáš). K trvalému pobytu se přihlásilo 19 nových spoluobčanů, 15 se odstěhovalo. Navždy naše řady v roce 2009 opustilo 8 spoluobčanů (Votoček Martin, Rajmová Jaroslava, Cermanová Marie, Vávra Josef, Bláha Oldřich, Voborníková Marie, Cermanová Ladislava a Vojtíšek Jaroslav).

Nejstarším mužem ve Stružinci je pan Vaistauer Milouš (1926), z žen je nejstarší Morávková Marie (1919). V Tuhani to jsou paní Kavanová Věra (1920) a Máka Bohuslav (1923). A na Pohoří  Kynčlová Jaroslava (1931) a David Vladimír (1931).

Blahopřání

V únoru slaví své významné životní jubileum paní Mašková Zdenka a pan Zelinka Miloslav ze Stružince oběma srdečně blahopřejeme!

Prosím o otištění tohoto poděkování!!

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s paní Soňou Malou ze Stružince. Děkujeme za květiny, slova útěchy i písemně projevenou soustrast.

Vladimír Malý a Randolf Kinský

manžel a bratr s rodinami