Příprava rozpočtu na rok 2012

Díky termínu uzávěrky příspěvků do lednového vydání lomnického periodika mohu stružinecké občany informovat o nejdůležitějším bodu lednového zasedání zastupitelstva až nyní. Tím bodem je každoročně samozřejmě  příprava rozpočtu na  rok 2012. Nejprve bylo  ZO seznámeno s předběžným výsledkem hospodaření v roce 2011, které se stává výchozím bodem pro co nejpřesnější odhad vývoje financování obce pro letošek. Loni dopadlo následovně :

Příjmy ( včetně přijatých dotací )                     9,342 tis. Kč

Výdaje                                                                   8,333 tis. Kč

Rozdíl                                                                    1,009 tis. Kč

Přebytek na BÚ na konci roku byl způsoben opožděným transferem dotačních financí na zateplení budovy ZŠ a MŠ, které jsme obdrželi po dlouhém administrování na SFŽP až na samém konci listopadu. Větší díl přebytku posílil částkou 600.000,-Kč finanční rezervu na Sporoinvestu, zbytek se  převádí do r. 2012

Příprava rozpočtu :

Předpokládané příjmy ( včetně dotací )                                 8,137 tis. Kč

Předpokládané výdaje (provoz)                                               5,022 tis. Kč

Rozdíl                                                                                           3,115 tis. Kč

Přebytek z r. 2011                                                                         704 tis. Kč

Zůstatek na investice                                                               3,819 tis. Kč

ZO schválilo zařazení těchto investičních akcí :

–  zateplení ZŠ – 1.500 000,-Kč ( včetně dotace, modernizace el. rozvodů, hydroizolace )

–  územní plán – 120 000,-Kč ( zbývající náklady dle smlouvy se zhotovitelem )

–  oprava kanalizace na Staré cestě – 150 000,-Kč (pokračování )

–  rekonstrukce veř. osvětlení při rekonstrukci rozvodu NN Královsko  – 200 000,-Kč (odhad )

–  rekonstrukce topení v obec. bytě – 50 000,-Kč ( Gaubmannovi )

–  oprava požární nádrže pod Hůrkou – 80 000,-Kč (odhad )

–  úpravy cvičiště a kabiny v Tuhani – 80 000,-Kč

–  opravy místních komunikací – 1.000 000,-Kč  ( dluh z loňska )

–  opravy zděných čekáren – 50 000,-Kč

–  opravy sekčních šoupat na vodovodu -100 000,-Kč

–  oprava střechy, terasy a vstupu do restaurace Tuhaňka – 50 000,-Kč

V součtu všech plánovaných investic jde o částku  3,380 tis.Kč

Něco o cenách v odpadovém hospodářství v letošním roce

V minulém vydání LN jsem se zmínil o letošním očekávaném zvyšování téměř všech životních nákladů. Jednou z mnoha komodit, kterých se toto zdražení dotkne, je i likvidace odpadů z domácností. Po obdržení aktuálního ceníku služeb od firmy SKS Jablonec n. Nis., která se u nás stará o vývoz komunálního odpadu, musím konstatovat, že určitá snaha o zachování loňských cen je patrná, nicméně navýšení sazby DPH se musí zákonitě promítnout i do konečné ceny likvidace.  Příznivá zpráva pro naše občany však je, že toto daňové navýšení se na úrovni poplatku za vývoz popelnic zatím neprojeví.  Trochu jiná situace nastává u možnosti likvidace odpadu pomocí na obci zakoupených 110 l igelitových pytlů. Jejich cena od našeho posledního nákupu v r. 2008 rapidně vzrostla. Dosud bylo možné si firemní pytel zakoupit ze zásob na obci za 39,-Kč/kus. Zásoby však došly a nově bude obec nucena nakupovat tyto pytle od SKS za cca 57,-Kč. Jednou z cest, jak se nechá v této oblasti ušetřit, zůstává pečlivá selekce a třídění domovního odpadu. Pevně věřím, že obavy z toho, aby se tento nárůst ceny negativně neprojevil na čistotě našeho okolí, zůstanou liché.

Statistika r. 2011

Pro někoho se mohou statistická čísla zdát příliš suchá, nezajímavá, přesto mají svoji vypovídající hodnotu.

K 31.12.2011 měla naše obec 717 obyvatel (Stružinec 583, Pohoří 54, Tuhaň 76, Bezděčín 4), což je o 10 více proti roku loňskému; z toho 360 mužů a 357 žen.

Věkové složení občanů i ve Stružinci  kopíruje celorepublikový (celosvětový) trend stárnutí populace, kdy dětí do 18 let bylo 124 (59 chlapců a 65 dívek), seniorů nad 60 let bylo 186 (101 žen a 85 mužů), z toho občanů starších 70-ti let již bylo 75 (46 žen  a 29 mužů)  .

Bylo uzavřeno pět sňatků.

V loňském roce se narodilo 9 dětí : Lukáš Novotný, Viktor Vachoušek, Michal Vágenknecht, Martin Vágenknecht, David Breuer, Ondřej Stránský, Mikuláš Stránský, Tadeáš Jór, Ondřej Macháček. Zde není možná bez zajímavosti, že od srpna roku 2010 se u nás rodí samí chlapci a nastolený trend pokračuje i letos.

Naopak nás navždy opustilo pět spoluobčanů : Miroslav Kosáček, Zdeňka Čurdová, Marta Rynešová, Jindřiška Roubíčková a Oldřich Stránský.

K trvalému pobytu v obci se přihlásilo 13 obyvatel, naopak 7 se odstěhovalo.

Nejstarší občankou je paní Marie Morávková. V jednotlivých částech obce to jsou:

Ve Stružinci – Morávková Marie a Vaistauer Milouš

V Tuhani – Kavanová Věra a Máka Bohuslav

Na Pohoří – Kynčlová Jaroslava a David Vladimír

Blahopřání

V únoru slaví své významné životní jubileum paní Kousalová Hana a Švecová Věra, pánové Bláha Stanislav a Vávra Miroslav, všichni ze Stružince a pan Láska Karel z Tuhaně.

Srdečně blahopřejeme!

Pozvánka na ples

Sbor dobrovolných hasičů ve Stružinci Vás co nejsrdečněji zve na tradiční ples, který se bude konat v sobotu 25. února            od 20 hod. v obecní tělocvičně. K tanci i poslechu zahraje pan Láďa Pacák z Nové Paky, bohaté občerstvení se již stalo         samozřejmostí, „novinkou“ letošní sezóny bude soutěž o ceny.