Ohlédnutí za volbou prezidenta

Obě kola historicky první přímé volby prezidenta České republiky proběhla ve Stružinci i v Tuhani bez zjevných problémů, jednu změnu v souvislosti se zimním termínem si ale přeci jen vyžádala.

Neblahé zkušenosti s teplotními podmínkami pro členy Okrskové volební komise v zavedené volební místnosti ve Stružinci na sále restaurace Stařina již při loňských říjnových společných volbách do zastupitelstva Libereckého kraje a 1/3 Senátu PČR nás přinutily k činům.  Po domluvě s p. Matoušem, který mi potvrdil, že nebude v dohledné době pro nefunkční topení na sále schopen zajistit v zimních měsících vytápění této tradiční volební místnosti na přiměřenou teplotu, začali jsme zvažovat schůdnější alternativu pro letošní lednovou přímou volbu prezidentskou.

Nabízela se snadná varianta zřídit volební místnost přímo na OÚ, z níž nás však zrazoval velký počet schodů do malé zasedačky v 1. patře, hodně nepříjemných hlavně pro starší občany.

Obecní tělocvična lze také vytopit na dostatečnou teplotu, přístup do ní je však buď srovnatelně nepříjemným schodištěm, nebo sice beze schodů, zato ale přes lokál restaurace U Toníka, což nemusí být každému po chuti.

Nakonec padla pozornost na obecní knihovnu, situovanou v přízemí bývalé kampeličky. Nabízí sice menší, zato však snadno přístupný a vytápěný prostor.

Dalšími plusy pro tuto volbu bylo zachování dostupnosti občerstvení a stravování pro členy volební komise  „přes ulici“ ve Stařině, ale hlavně pro voliče, kteří by snad nečetli včas vyvěšenou informaci o čase a místě konání prezidentských voleb nebyl žádný problém novou volební místnost hned naproti najít.                                       Několik úprav si přeci jen změna volební místnosti vyžádala. Prvotně dostaly dva menší knihovní regály zátěžová nábytková kolečka ke snadnému přemístění mezi sousední velké, stabilní regály. Tím se uvolnila potřebná plocha pro práci volební komise. Nerezovými držáky „na míru“, kotvenými do dřevěných podpěr přístřešku vstupního schodiště jsme vyřešili problém s označením volební místnosti státní vlajkou.  Rozmístění stolů a židlí včetně sestavení volební zástěny, volební urny a dalších drobných propriet jsou již v případě potřeby otázkou několika chvil. Nezanedbatelným kladem je i v knihovně nainstalovaný počítač, který lze využít zapisovatelkou k snazšímu zadávání, ale hlavně zpracovávání výsledků v našem volebním okrsku.

Má-li knihovna sloužit i v budoucnu jako nová volební místnost pro voliče Stružince a Pohoří, bude potřeba ještě doladit ochranu knižního fondu v regálech překrytím důstojnějším závěsem na stabilních držácích, než tomu bylo napoprvé. Přesto jsme nezaznamenali snad jediný negativní ohlas na tuto vynucenou změnu ve volebních zvyklostech občanů, kterých se dotkla. Spíše naopak.

 

            Pozvánka na ples

V sobotu 16. února od 20-ti hod. pořádá Tělovýchovná jednota Sokol spolu s oddílem kopané v prostorách obecní tělocvičny tradiční Sokolský ples . K tanci a poslechu zahrají osvědčení „Veselí pozůstalí“ z Turnova, bohatá tombola a občerstvení je již samozřejmostí. Srdečně zvou pořadatelé!

 

Blahopřání

V měsíci únoru slaví svá významná životní výročí paní Svatava Haklová, Anita Hásková a Marie Máková, všechny ze Stružince, a pan Miroslav Mařas z Pohoří

                Srdečně blahopřejeme!

 

1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba místních komunikací –ZEOS – leden 2013 = 11.108,-Kč, školící kurzy hasičů JPO = 7.610,-Kč, oprava (tlakové pročištění) ucpaného odpadu v tělocvičně = 2.916,-Kč

2.)  ZO po projednání a doporučení fin. výboru schválilo Rozpočet obce na rok 2013 dle zveřejněného Návrhu :           Celkové  příjmy   7.886 200,-Kč

Celkové výdaje    8.307 735,-Kč

Rozdíl  bude hrazen zůstatkem účtu.

3.) ZO schválilo  žádost ZŠ a MŠ o převod zůstatku hospodaření z r. 2012 ve výši 207 247,34,-Kč do rezervního fondu organizace, který bude částečně využit na nákup nového el. sporáku do školní kuchyně. Dále ZO schválilo plánovaný rozpočet ZŠ a MŠ v celkové výši 650 000,-Kč a Žádost o výjimku z počtu dětí na třídu v naší MŠ pro Nikolu Kořínkovou do 30.6. 2013. Jedná se o řešení zdravotního a psychického stavu dítěte doporučené Pedagogicko-psychologickou poradnou v Semilech

4.) Na základě žádosti paní Renaty Otmarové o navrácení historického daru obci – pozemků p.č. 496/8, 496/4 a 494/3 v k.ú. Stružinec u Lomnice n. Pop. o souhrnné výměře 1020 m2,  podložené dobovým „Prohlášením“ z r. 1905, ZO tuto schválilo a zveřejňuje svůj záměr výše zmíněné pozemky zpětně darovat žadatelce za předem stanovených podmínek

5.) ZO bylo seznámeno s jednáním nad analytickou částí zpracovávané ISRU pro MAS Brána do Českého ráje a požaduje její doplnění o podporu aktivit dobrovolnických organizací směrovaných k mládeži

6.) ZO bylo seznámeno s plánovaným březnovým termínem otevření dotační výzvy z OP ŽP a postupem prací na zpracovávání podkladů fy. Projekt A plus k žádosti o dotaci na zateplení budovy OÚ

7.) ZO schválilo přechod od současného dodavatele silové elektřiny – Bohemia Energy k levnějšímu distributorovi – Ampér Marketu a.s.

8.) ZO zamítlo žádost p. Borůvky o mimořádný příspěvek na startovné v soutěžích historických vozidel ve výši 1.000,-Kč pro nesoulad s nově nastavenými pravidly pro poskytování mimořádných podpor z rozpočtu obce

9.) ZO schválilo pořízení krbových kamen do bytu Dity Ťukalové k posílení výkonu elektrokotle s tím, že náklady na zřízení budou rozpočítány do ceny pronájmu

10.) ZO zamítlo nabídku fy. TRADE.com ke zprostředkování nákupu dluhopisů od slovenské společnosti Quintela s.r.o. na projekt komerční výstavby v lokalitě Hamuliakovo (SR) pro nedůvěryhodné zajištění investice, naopak odsouhlasilo převod 1 mil. Kč z BÚ na termínovaný vklad u J&T banky

11.) ZO odložilo rozhodnutí o nabídce DAS – pojištění právní ochrany pro zastupitele – do doby očekávaného rozšíření služby o závazkové právo a jeho promítnutí se do ceny pojištění