Příprava rozpočtu na rok 2014

Sledovaná a tradiční únorová rubrika, sledující statistiku vývoje počtu obyvatel a jejich demografii v naší obci za předešlý rok byla Vám, našim věrným čtenářům, předložena již v čísle lednovém, proto se dnes budu věnovat neméně důležitému tématu začátku každého roku. Tím je samozřejmě sestavení zodpovědného rozpočtu obecních financí, kterým se podrobně zabývalo zastupitelstvo na svém lednovém zasedání. Výchozím bodem k tomuto úkolu je upřesněný sumarizovaný výsledek hospodaření v roce 2013, umožňující co nejpřesnější odhad vývoje financování obce pro letošek. Loni naše snažení dopadlo následovně :

Příjmy ( včetně přijatých dotací )                     12,511 000,- Kč

Výdaje                                                               11,103 000,- Kč

Rozdíl                                                                   1,408 000,- Kč

Při přípravě rozpočtu je jistě vhodnější držet se střízlivějšího odhadu v očekávaných příjmech obce ze sdílených daní a daně z nemovitosti, kde odhadujeme inkaso celkem 6 305 tis. Kč. Dalšími významnějšími položkami příjmové strany rozpočtu jsou poplatky občanů za likvidaci odpadů, prodej vody z obecního vodovodu, pronájem bytů a nebytových prostor, dotace krajského úřadu a ekonomická činnost v lesích. V souhrnu s mnoha dalšími menšími položkami obec letos očekává celkově:

Předpokládané příjmy                                        7,830 000,- Kč

 Předpokládané výdaje (provoz)                            5,325 000,- Kč

Rozdíl                                                                      2 505 000,- Kč

Přebytek z r. 2013                                                1 408 000,- Kč

 Tato reálná očekávání nám pro letošek generují zůstatek na investice ve výši  3,913 000,- Kč

ZO schválilo zařazení těchto prioritních investičních akcí :

– chodník od samoobsluhy k rybníku = 750 tis.Kč

– taras u čp. 111 na Staré cestě = 400 tis.Kč

– Tuhaňka – oprava terasy, vložkování komínů = 100 tis.Kč

– Tuhaň – obnova cesty od Koudelkových pod Zelený háj  = 200 tis.Kč

– cesta na Bezděčín od silnice ke sloupu, prašná úprava  = 300 tis.Kč

– obnovení cesty Blatiny – Příčnice = 60 tis.Kč

– vodovod – čištění bazénů, sekční šoupata = 250 tis.Kč

– rozšíření veř. osvětlení „Nad chalupy“ + oprava rozvaděče u Stařiny = 60tis.Kč

– úsporná LED svítidla podél silnice = 200 tis.Kč

– bytové hosp. – č.p.178 obklady, č.p. 112 PB turbokotle = 100 tis.Kč

– výměna oken, opr. topení v tělocvičně = 150 tis. Kč

– úprava prostranství před ZŠ včetně zastřešení kontejnerů na tř. odpad = 220 tis.Kč

– výkup pozemků Pohoří (žádoucí soulad s KN) = 40 tis.Kč

– oprava elektroinstalace v č.p. 22 na Pohoří = 20 tis.Kč, což činí v součtu odhadů cca 2 850 tis.Kč.

Z důvodu „pozdržení“ financí při dokončovaných dotačních stavbách – zateplení ZŠ a OÚ došlo v posledních 3 letech k lehkému podfinancování každoroční údržby obecních cest. Jelikož si je tohoto dluhu ZO vědomo, budou zbývající peníze na investice směrovány především do opravy obecních asfaltek, ať již technologií Turbo, nebo žádoucími kalovými zákryty Slurry seal.

 

Bezděčín skanzenem?

 Již při zahájení procesu tvorby Územního plánu Stružinec v r. 2011 se z osady Bezděčín začaly ozývat hlasy proti využívání volných parcel k výstavbě nových objektů, ať již rekreačních, nebo k trvalému bydlení. Hlavním argumentem starousedlíků v sepsané petici proti rozšiřování osady – a nutno říci, že oprávněným – byl omezený zdroj podzemní vody k individuálnímu zásobování stávajících nemovitostí. Nejenom proto se s touto myšlenkou „stavební uzávěry“ záhy ztotožnila i zpracovatelka ÚP, Ing. arch. Alena Košťálová z Brna. Dalším hlediskem byla urbanistická hodnota dochovaných staveb s architektonicky cennými a citlivě udržovanými chalupami, navíc zasazenými v krásné, klidné a odlehlé lokalitě mimo hlavní tahy, jež dosud nebyla dotčena neuváženou zástavbou moderními domy.

Místní chalupáři jdou dnes však ještě dále. S jejich plnou podporou paní Z. Šafránková, jako jejich zmocněnec, rozeslala žádosti o vyhlášení památkové zóny „na vše strany“. Nejen na Odbor kultury MěÚ v Semilech, ale i na Oddělení památkové péče Odboru kultury Krajského úřadu v Liberci, ba i přímo na Ministerstvo kultury do Prahy.  Zda-li se žádostí o nějakou formu památkové ochrany stávajícího území osady Bezděčín uspěje a v konkrétních požadavcích na nějaký statut ochrany tím místní chalupáři dosáhnou lze těžko laikovi předjímat, ale první reakce se již dostavila. Lokalitou Bezděčína již prošlo několik pověřených pracovníků k posouzení údajů v žádosti a ke zdokumentování její oprávněnosti.

Přejme jejich snažení úspěch!     

 

      Pozvánka na ples

V sobotu 15. února od 20-ti hod. pořádá Sbor dobrovolných hasiču ve Stružinci v prostorách obecní tělocvičny tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu zahrají „HOGO FOGO“ z Lomnice n. Pop., bohatá tombola a občerstvení je samozřejmě zajištěno. K návštěvě Vás srdečně zvou stružinečtí hasiči!

 

                       Blahopřání

V měsíci únoru slaví svá významná životní jubilea paní Ťukalová Veronika, Kobrlová Věra, Bláhová Věra, Válková Vlasta a pan Hausmann Adolf, všichni ze Stružince,  Jaroslava Dostálová z Pohoří a pan Jiří Vrkoslav z Tuhaně.

                            Srdečně blahopřejeme!