Příprava rozpočtu na rok 2015
Začátek každého roku patří velice důležitému tématu, a tím je sestavení zodpovědného rozpočtu obecních financí na nadcházející rok, kterému se podrobně věnovalo zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání. Výchozím bodem k tomuto úkolu je upřesněný sumarizovaný výsledek hospodaření v roce 2014, umožňující co nejpřesnější odhad vývoje financování obce pro letošek. Loni naše snažení dopadlo následovně :

Příjmy ( včetně přijatých dotací ) 9, 191 482,- Kč
Výdaje 7, 338 522,- Kč
Rozdíl 1, 852 960,- Kč

Při přípravě rozpočtu se i letos zastupitelstvo přiklonilo ke střízlivějšímu odhadu v očekávaných příjmech obce ze sdílených daní a daně z nemovitosti, kde odhadujeme inkaso celkem 6 690 tis. Kč. Dalšími významnějšími položkami příjmové strany rozpočtu jsou poplatky občanů za likvidaci odpadů, prodej vody z obecního vodovodu, pronájem bytů a nebytových prostor, dotace krajského úřadu a ekonomická činnost v lesích.

V souhrnu s mnoha dalšími menšími položkami obec letos očekává celkově:
Předpokládané příjmy 8, 403 000,- Kč
Předpokládané výdaje (provoz) 4, 933 000,- Kč
Rozdíl 3, 470 000,- Kč
Přebytek z r. 2014 1, 852 960,- Kč

Tato reálná očekávání nám pro letošek generují zůstatek na investice ve výši 5, 322 960,- Kč

Ke schváleným prioritám ZO pro letošek patří realizace chodníku od samoobsluhy k rybníku, údržba vodovodu a jeho ovládání (sekční šoupata), oprava požární nádrže u Jandových, statický posudek stropu a nacenění (projekt) výměny havarijního krovu na ZŠ, revitalizace školní zahrady včetně opravy oplocení, minimálně statické zajištění (případně asanace) památných lip u ZŠ a pěstební ořez lip u OÚ, oprava vstupního schodiště do tělocvičny a obnova sportovního vybavení, vložkování komínů a údržba střechy v Tuhaňce, obnova cesty v Tuhani od Koudelkových pod Zelený háj, bezprašná úprava cesty k Dufkovým, rozšíření veřejného osvětlení v Královsku a výměna svítidel VO na Cikánce při probíhající rekonstrukci nadzemního vedení nn, nátěry dřevěných BUS čekáren a oplocení dětského hřiště pod lesem, úspornější osvětlení zasedací místnosti a kanceláře OÚ, oprava oplocení pohořského hřbitova, oprava odvodnění cesty v Královsku, a další opravy asfaltek technologií Turbo, případně kalové zákryty Slurry seal.

Doufám, že dokážeme operativně reagovat i na možné neočekávané výdaje při správě obecního majetku, které se nedají nikdy vyloučit.

Památné lípy
S ohledem na stále rychleji se horšící zdravotní stav dvou památných lip malolistých, rostoucích u Základní a Mateřské školy ve Stružinci jako tradiční doplněk drobné sakrální architektury – sochy „Korunování Panny Marie“, obec požádala prostřednictvím odboru životního prostředí MěÚ v Lomnici n. Pop. o odborné posouzení další oprávněnosti ochranného statusu „památné stromy“. Důvodem žádosti je obava o bezpečnost občanů, neboť stromy stojí mezi silnicí s chodníkem a dětmi hojně využívaným školním hřištěm. Jinými slovy případná dopadová plocha v okolí stromů v centru obce je intenzivně využívána.
Nechceme se nadále nečinně vystavovat stále reálnější hrozbě možným i fatálním následkům, hrozícím řidičům, chodcům, ale především místním dětem na školní zahradě v případě pádu větví, rozlomené části, nebo celého stromu.

Jak vyplývá z dendrologických posudků, zpracovaných již v r. 2008, oba stromy byly už v té době ve velmi špatném (havarijním) zdravotním stavu a další náklady na nová pěstební opatření (ořez, vazby) neskýtají záruku žádoucího zvýšení bezpečnosti v okolí stromů, ani zachování budoucí prosperity samotných památných jedinců. V současné době očekáváme s nadějí výsledek nového dendrologického posudku, který na základě naší žádosti vypracuje krajské pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny v Liberci jako podklad pro rozhodnutí o zrušení, nebo nezrušení ochrany těchto památných stromů. Pokud snaze o asanaci budou odpovědní úředníci nakloněni, nezůstane určitě „Svatá Trojice“ bez „dozoru“ národní dřeviny dlouho. Obnovení výsadby je součástí našeho kulturního dědictví a jistou povinností ve vztahu k dalším generacím.

Pozvánka na ples
V sobotu 21. února od 20-ti hod. pořádá TJ Sokol Stružinec v prostorách obecní tělocvičny tradiční Sokolský ples. K tanci a poslechu zahrají „HOGO FOGO“ z Lomnice n. Pop., bohatá tombola a občerstvení je již samozřejmostí. Srdečně zvou pořadatelé!

Blahopřání
V únoru slaví své významné životní jubileum pan Vojtíšek Bořivoj, paní Mašková Zdenka a pan Zelinka Miloslav, všichni ze Stružince.
Srdečně blahopřejeme!