Škola začíná !

Jak jinak začít první poprázdninový příspěvek, než přáním mnoha nejen studijních úspěchů a radostí v novém školním roce všem žákům nejen naší ZŠ. I když počasí o prázdninách nepatřilo k nejvlídnějším, věřím, že dva letní měsíce poskytly všem mnoho nových zážitků a dobrodružství, ale i čas k odpočinku a nabrání nových sil do dalšího učení. A zatímco na konci loňského školního roku od nás odešlo 5 dětí do lomnické ZŠ,  v pondělí 5. září jsme přivítali celkem tři nové tváře v lavicích prvňáčků a jednu ve třetí třídě. Mezi prvňáčky postoupily Karolína Kněbortová, Eliška Štěrbová a Valerie Votočková, do třetí třídy přibyla Trisha Bajgarová, která se k nám přistěhovala o prázdninách i s rodiči z Ostravy. Přesto je to další úbytek jednoho žáka na školu a tím i menší obnos peněz na provoz. I když se podle demografických předpokladů situace začne lepšit nástupem silnějších ročníků z MŠ až ve školním roce 2014/15, přesto si myslím, že současná investice do rekonstrukce objektu má smysl a odůvodnění.

A ještě než opustím naši malou akademickou půdu, chtěl bych z tohoto místa upřímně poděkovat drtivé většině rodičů našich školáků, kteří ve velké míře a kladně reagovali na výzvu v minulých LN. Bez jejich vydatné a nezištné pomoci při generálním úklidu celé budovy ZŠ a MŠ po prázdninové rekonstrukci bychom stěží stihli uvést vše potřebné do výukyschopného stavu jen se čtyřdenním odkladem.     Děkujeme!!!

Oprava stavidla

Pro pravidelné čtenáře LN není neznámou směrování letošní dotace z Mikroregionu Pojizeří na opravu stavidla obecního rybníka. Právě z  důvodu probíhajících prací na stavidle není možné udržet stále hladinu vody v obvyklé výši, což přináší problémy se zvýšeným zápachem z obnaženého nánosu na dně rybníka po okolí. Žádám tímto okolobydlící občany o trpělivost a pochopení.

Územní plán

Po krátkém čase se opět vracím k problematice tvorby Územního plánu Stružinec. V současnosti se nacházíme v první fázi zpracovávání Návrhu dokumentace Územního plánu paní  ing. arch. Alenou Košťálovou, vítězkou výběr. řízení na zhotovitele. Právě po domluvě pořizovatele, zhotovitele a obce zveřejňujeme termín a místo pracovního projednání k danému tématu:

POZVÁNKA NA

PRACOVNÍ PROJEDNÁNÍ ROZPRACOVANÉHO

ÚZEMNÍHO PLÁNU STRUŽINEC

Výzva pro občany ‑ jedna z posledních možností, jak ovlivnit rozhodování na území obce v dalších 15 letech.

Obec Stružinec oznamuje pracovní projednání rozpracovaného Územního plánu Stružinec, které se uskuteční společně s výkladem projektanta a pořizovatele:

ve čtvrtek dne 22. září 2011 od 17,00 hodin

v sále obecní tělocvičny, Stružinec 47

S rozpracovanou dokumentací se bude možné následně seznámit na Obecním úřadě Stružinec v termínu od 23. září do 29. září 2011. V dokumentaci budou již zahrnuty rozvojové lokality a záměry, které byly obci známé, a které byly projektantem doporučeny.

Obecní úřad Stružinec bude přijímat nejpozději do 29. září 2011 písemné žádosti na zařazení záměrů (např. výstavba, zalesnění, vodní plochy) do Územního plánu Stružinec, který v současné době zpracovává a připravuje projektant. Do této doby lze, aniž by se prodlužovala doba nezbytná na pořízení tohoto dokumentu a zároveň bez navýšení finančních nákladů obce na tuto dokumentaci, zařazovat jednotlivé záměry do Územního plánu Stružinec.

Jednotlivé záměry následně posoudí projektant mimo jiné z hlediska urbanistické a architektonické vhodnosti, z hlediska návaznosti na technickou a dopravní infrastrukturu, a zda nedochází ke střetům se zákonnými omezeními, která se v území nacházejí. Záměry na základě posouzení následně zapracuje popř. nezapracuje do dokumentace Územního plánu Stružinec.

Po odevzdání dokumentace projektantem bude zahájeno projednání Územního plánu Stružinec dle ustanovení stavebního zákona, a ještě se k němu budou moci občané vyjádřit, ale již by nemělo docházet k zásadním zásahům do této dokumentace.

Upozorňujeme, že po schválení vydání Územního plánu Stružinec zastupitelstvem obce bude tento dokument závazný pro jakékoliv povolování výstavby a dalších změn v území a případné změny tohoto dokumentu budou velice problematické a případně časově a finančně značně náročné.

Za Obec Stružinec: Milan Klikar, starosta obce

ve spolupráci s pořizovatelem: Městským úřadem Semily, oddělením územního plánování

Připomínka

Upozorňujeme občany, že obec Stružinec jako provozovatel vodovodu registruje ještě menší část domácností, které nemají zaplacené vodné za období 11/2010 až 4/2011. Toto lze uhradit přímo na OÚ bez nutnosti placení poplatku za složenku každý úřední den (pondělí, středa) od 7.30 – 1630hod.

Do společenské kroniky

Výročí  úmrtí:

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,

chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 2. září 2011 uplynulo patnáct let,

kdy nás navždy opustil pan Jiří Maňhal ze Stružince.

S úctou a láskou vzpomíná celá rodina

Blahopřání

V měsíci září slaví svá významná životní výročí paní Stanislava Kobrlová a paní Dagmar Meierová, obě ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!