Stružinečtí hasiči slavili 130. výročí založení sboru.

v sobotu 23. srpna odpoledne uspořádali stružinečtí hasiči na louce Na Kaliku v rámci oslav 130-tého výročí založení sboru netradiční hasičskou soutěž „O stružinecký výroční pohár“. Za poměrně příznivého počasí se na oslavy sjelo celkem 6 družstev mužů, dvě ženská družstva a za nejmladší hasiče se prezentovaly děti ze Rváčova.  Ačkoliv tentokrát nešlo o žádné soutěžní body, domácím SDH připravené záludné disciplíny zdolávaly soutěžící mančafty s vervou sobě vlastní.  Kromě více méně zábavné soutěže, kterou přišlo shlédnout dle skromného odhadu úctyhodných 300 diváků, byl po celé odpoledne připraven i bohatý doprovodný program. Pro děti byl asi největším a maximálně využitým lákadlem obří nafukovací skákací „hasičák“, pro dospělé byla k vidění odborně komentovaná ukázka vyproštění a záchrany osob z havarovaného vozidla, nebo později provedený plošný zásah hasební pěnou, oboje v režii spřáteleného SDH z Lomnice n. Pop.

K příjemné náladě přispělo i dostatečné ozvučení celého prostoru, jak pro soutěžní mluvené slovo, tak i závěrečnou reprodukcí hudby na přání, zajištěné p. Pavlem Pěničkou ze Želech. Velký a obdivný dík všem stružineckým hasičům, kterým se podařilo na sváteční odpoledne zajistit kompletní služby a zázemí jak pro všechny soutěžící, tak příchozí diváky, což na „zelené louce“ nad vesnicí – bez elektriky, vody a přístřeší jistě nebyl snadný úkol.

Odměnou jim budiž veliká spokojenost všech zúčastněných, kteří si to jistě nenechají jen pro sebe.

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím

Podzimní komunální volby se kvapem blíží a s nimi i konec celého volebního období současného zastupitelstva. Je na místě se trochu pozastavit a zkusit zhodnotit uplynulé období jako celek. Spousta věcí se povedla, je stále ale mnoho věcí, které lze stále zlepšovat. Není mi v tomto listu dáno tolik prostoru, abych mohl vyjmenovat všechny uskutečněné investice do obecního majetku – k tomu slouží pro zájemce pravidelné Besedy s občany i zveřejňované Informace z každého jednání ZO, nicméně několik nejdůležitějších akcí bych rád zmínil.

Asi nejviditelnější změna na tváři obce je dotační zateplení budovy a výměna zdroje topení v naší ZŠ a MŠ, kterou současné ZO převzalo „papírově“ rozpracované od předchozího vedení obce. Není to však zdaleka jediná investice do naší školy. V MŠ mají děti nové sociálky stejně jako chlapci v ZŠ, podařilo se zbourat staticky narušenou přístavbu za školou a nahradit ji novou dřevostavbou a v neposlední řadě instalovat i nové úsporné samostmívací osvětlení do tříd ZŠ. Píše se o tom o to radostněji, že letos nastoupilo do naší školy dlouho nevídaných 11 prvňáčků a je tedy naděje na dlouhodobé využití těchto vložených prostředků.  Ke stavbám, realizovaným s pomocí dotačních fondů EU, přibyla loni i zrekonstruovaná a zateplená budova hasičské zbrojnice a OÚ. Tomu předcházela i zasloužená rekonstrukce podlah v obou zasedacích místnostech a instalace již dříve zakoupené kuchyňky. Na poli požární ochrany se dále zdařila generálka požární nádrže pod Hůrkou, dotační nákup nových pneu na hasičskou IFU, nebo oplocení horní požární nádrže v Tuhani, či oprava stavidla stružineckého rybníka. Obec se podílela i na zatrubnění a terénních  úpravách budoucího hasičského cvičiště v Tuhani.

Co do významu, peněz i délky zpracovávání se k důležitým počinům řadí i téměř 3letá práce na pořízení  Územního plánu obce.

Poměrně veliké starosti nám v minulosti přinesly i historické nesrovnalosti v katastru nemovitostí. Až při prodeji bývalé Zemědělské techniky se přišlo na to, že životně důležitá vodárna s vlastním pozemkem v jejím areálu není a nikdy ani nebyla zapsána na LV obce, ač ji prokazatelně stavěla. Po zpětném vykoupení – za nutno dodat velice příznivou cenu od původního majitele ZT – bylo nutné vykoupit i přístupovou cestu na přilehlý pozemek od soukromého vlastníka. Po uvedení údajů na katastru do souladu se skutečností bylo možné upravený pozemek nově oplotit a stavbě dát novou střechu. Podobně se vyvíjela situace i s oploceným pozemkem okolo pohořské vodárny – vrtu. I zde se podařilo potřebné a užívané pozemky vykoupit od soukromých vlastníků. To bohužel neplatí pro pozemek pod částí pohořské hasičárny, který stále není obecní.

Povedlo se však i mnoho možná méně viditelných, ale neméně prospěšných akcí. Připomeňme namátkou třeba etapové odkanalizování Staré cesty či nový kabát zděným autobusovým čekárnám ve Stružinci i v Tuhani na Hříšníku, nebo třeba položení nového vedení vodovodu na tuhaňský hřbitov. Tamtéž musela být také vyměněna i dožilá dominanta hřbitova – dřevěný kříž.

Nemalé finance byly směrovány i do dalších obecních objektů. V Tuhaňce bylo opraveno vstupní schodiště, terasa, natřeny okna v lokále a pořízena nová kamna, k posílení topení a k částečné výměně oken došlo i v bytě Ťukalových, jedno okno muselo být nahrazeno i na Pohoří u Mňukových. Součástí kompletní výměny netěsných oken v obecní tělocvičně bylo i zřízení nových vstupních dveří na sál.

Za velice kladnou považuji filosofii současného ZO, která upřednostňuje investice do provozně úsporných opatření. Protože vedle vládních kroků při opatrné novelizaci přerozdělování sdílených daní (medializované RUD) je to jediná cesta ke snížování tzv. provozních nákladů, zajišťujících vlastní chod obce a zvyšující podíl volných financí k investování do dalšího zvelebování našeho okolí. Příkladem může být nejen zmíněné osvětlení tříd v ZŠ či nová okna v tělocvičně, ale i neotřelý přístup k nákupu nových LED těles veřejného osvětlení. Škoda jen, že vhodných vyšších sloupů pro tuto úspornou technologii není po obci většina, protože vložené finance mají velice rychlou návratnost. V oblasti distribuce nn se sluší zmínit i poměrně rozsáhlou rekonstrukci vedení v Královsku a v okolí Strukartu, která přinesla obyvatelům  spodní části obce daleko větší komfort v dostupnosti el. energie a občanům 12 nových těles veřejného osvětlení, ke kterým nedávno přibyla ještě dvě na cestě Nad chalupy.

Dalším dílčím krokem na cestě k úsporám třeba v odpadovém hospodářství byl dlouhodobý tlak na naše občany k celoročnímu využívání služeb existujícího sběrného dvora náhradou za likvidaci většinou cizího odpadu pomocí přistavovaných velkoobjemových kontejnerů. Omezením těchto svozů pouze na rotující kontejnery v kombinaci s širším využití SD bylo sice pomalu, ale přesto většinou občanů pochopeno. Veliká škoda proto je, že poslední dobou byly priority nového vedení  fy Ekosev natolik vzdálené od provozování SD pro obec, že to vedlo až k vypovězení smlouvy. Doufám, že oslovený provozovatel, fy GWS s.r.o. naváže na předchozí plně fungující spolupráci s původním Ekosevem.

Samostatnou kapitolu ve výdajích obce tvoří obecní komunikace. Nejen zimní a pozimní údržba (vyhrnování a jarní zametání) je pro ně dostatečná. Bylo několikrát prezentováno, že díky velkým dotačním stavbám se ne vždy podařilo plánované opravy uskutečnit.  Nicméně cesta na Bezděčín od sloupu dolů dostala potřebný kalový zákryt, v dohledné době se začne pracovat i na úseku od silnice ke sloupu.  Dalšího odvodnění a zpevnění se dočkaly cesty do Blatin, okolo Haklových, proti Jórovým i v Tuhani k býv. Háskově statku a ve spolupráci s Veselou i na Vranovsko. Asfaltové povrchy jsou ve větší míře na řadě letos, včetně potřebných kalových zákrytů na vytipovaných úsecích cest. Zrekonstruováno nebo nově zřízeno bylo i několik čel propustků a mostků. Nejnáročnějším byl v Tuhani kromě několika menších čel propustků po obci asi mostek přes potok na cestě ke Koudelkovým. Ve Stružinci bylo zhotoveno čelo propusti potoka u cesty proti Ekosevu nad požární nádrží, dále u mostku na Cikánku a nová propust byla součástí celkové opravy cesty do Blatin.

Hospodaření v obecních lesích se celkově taktéž dařilo udržovat na ekonomicky spíše plusové úrovni, i když velká část porostů nese dlouhodobé následky poškození „Kyrilem“ a „Emou“ a náklady na obnovu a pěstování jsou každý rok nemalé. Investicí do budoucna by se nechal nazvat i poměrně výhodný nákup necelého 1ha lesního pozemku na Hůrce ve stavu holiny, navazující na obecní les, jehož zhodnocení budou moci čerpat až příští generace.

Výčet dokončených akcí by mohl pokračovat třeba novým oplocením tenisových kurtů nebo nečekanými náklady na likvidaci černé skládky v Tuhani pod Hříšníkem. Chtěl bych však prostý výčet zakončit aktuálně. Pro občany bude jistě nemalým přínosem plánované prodloužení chodníku od samoobsluhy k rybníku, jehož povolení je „na spadnutí“ a na realizaci jsou v rozpočtu alokovány letos i potřebné finance.

Obecně si taktéž cením i udržení poplatku za likvidaci odpadů pro občany na 400,-Kč/poplatníka a rok při stále rostoucích nákladech svozových firem. Dalším kladem je pouze mírné zvýšení ceny vodného o 2,-Kč/m3 , kterou způsobila z větší části změna sazby DPH, ale 20,-Kč/m3  stále patří k záviděníhodným cenám v širokém okolí.

Nyní je plně v kompetenci Vás voličů, ohodnotit výsledky dosavadního úsilí celého vedení obce a zvolit si své zástupce z řad kandidátů s rozmyslem a důvěrou.

Přeji nám všem šťastnou ruku.

Blahopřání

V měsíci září slaví svá významná životní jubilea paní Ivana Paličová, Ludmila Matoušová, obě ze Stružince a pan Bohuslav Máka z Tuhaně

Srdečně blahopřejeme!