Prázdniny končí.
Do zářijového vydání neodmyslitelně patří alespoň krátký pohled do naší školy. Po loňském rekordním počtu 11 prvňáčků byl letos zápis do první třídy úspěšný pro 5 předškoláků – Fiedlera Tomáše, Jóra Miloslava, Kněbortovou Nelu, Noskovou Blanku a Váňu Michala. Při červnovém odchodu jediného čtvrťáka (Pivková Adélka) do Lomnice n. Pop. tvoří letos jmenovaní prvňáčci spolu s 11 druháky, 5 třeťáky a 4 čtvrťáky osazenstvo naší školy celkem 25 žáků, čímž se utěšeně blížíme k naplnění kapacity školy.
Nejen pro prvňáčky, ale i pro dva „dospěláky“ bylo 1. září premiérovým dnem v naší škole. Paní učitelku Martinu Pavelkovou, která přešla učit na první stupeň ZŠ T.G. Masaryka do Lomnice n. Pop. na jejím postu nově zastoupila paní učitelka PaeDr.Kateřina Štěpánková (dnes již Těhníková), původem z Liberce. Druhou novou tváří je na postu vychovatelky ve školní družině slečna Pavlína Livorová, dočasně zastupující dlouhodobě nemocnou paní Lenku Budinovou.
Ale vraťme se ke slavnostnímu zahájení nového školního roku. Po přivítání všech školáků paní ředitelkou Kozákovou se i prvňáčkové jednotlivě představili svým novým spolužákům a převzali si kromě mnoha školních pomůcek i několik upomínkových drobností, připomínajících jim dnešní významný den. Poté byli před zraky přítomných rodičů, žáků i učitelek prvňáčkové „povýšeni“ do stavu studentského slavnostním slibem, předříkaným novou paní učitelkou Štěpánkovou, a širokou šerpou z rukou paní ředitelky Kozákové. Popřejme jim společně mnoho trpělivosti a úspěchů při prvních krůčcích na poli sebevzdělávání.
Ani v MŠ se však letos o prázdninách nezahálelo. Ačkoliv loňský odliv 11 předškoláků do ZŠ byl pro MŠ citelný, nadále máme pro nadcházející školní rok 2015–16 přihlášeno celkem 17 dětí. A hlavně pro ně obec zajistila dokončení modernizace umývárny. V souladu s hygienickými předpisy došlo k vybourání 4 stávajících dožilých umyvadel a spolu s novými rozvody vody a odpadů bylo na nový obklad instalováno 5 ks nových umyvadel s příslušenstvím, ke kterému je již dnes vyžadován i centrální pojistný směšovací ventil na TUV k zamezení i byť náhodného opaření dítěte. Instalatérské práce zajišťovala osvědčená fy. p. Vlastimila Matěji z Lomnice n. Pop., zednických a obkladačských prací se opět na výbornou zhostil p. Jiří Dlouhý ze Stružince. Celkové náklady renovace dosáhly necelých 37 tis. Kč, což považujeme za velmi účelně vynaložené finance s ohledem na citelný a dlouhodobý přínos do kulturního prostředí v naší MŠ.
Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu
V letošním roce končí desetiletý interval od poslední hromadné výměny občanských průkazů. Občané by si proto měli zkontrolovat platnost svého průkazu a předejít tak případným problémům před úřady či policií. Oddělení matrik a státního občanství Krajského úřadu Libereckého kraje přináší nejdůležitější informace pro podání žádosti o nový občanský průkaz:
Ideální čas pro zažádání o nový občanský průkaz je v období mezi třiceti a šedesáti dny před skončením platnosti průkazu. V právních předpisech, které upravují vydání občanských průkazů, není tato lhůta přesně stanovena, je proto možné požádat i dříve než 60 dnů před skončením platnosti.
Lhůta pro vyhotovení občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, tzv. „e-OP“, je 30 dní, proto je nutné nenechávat vyřízení dokladů na poslední chvíli. Správní poplatek se z důvodu skončení platnosti nevybírá.
Na žádost lze vydat i občanský průkaz bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. OP „blesk“, který se vyhotovuje ve lhůtě do 15 dnů, zpravidla však na počkání a jeho platnost je jeden měsíc. Správní poplatek činí 100 Kč. Tento průkaz se však vydává pouze z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana. Žádost o vydání OP „blesk“ se podává současně se žádostí o vydání „e-OP“ místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (OÚORP).
Kde lze podat žádost
Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji („e-OP“) se podává u kteréhokoliv Obecního úřadu obce s rozšířenou působností (OÚORP), občanský průkaz bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (OP „blesk“) se vydává u OÚORP, v jehož správním obvodě je občan hlášen k trvalému pobytu.
Seznam OÚORP v Libereckém kraji:
Magistráty města Liberec a Jablonec nad Nisou a Městské úřady Česká Lípa, Nový Bor, Tanvald, Železný Brod, Frýdlant, Semily, Jilemnice, Turnov.
Doklady potřebné k žádosti
K žádosti o vydání nového občanského průkazu je třeba předložit dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat svoji totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu (vydané např. v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení OP, či zadržení neplatného OP). Fotografii pořizuje pracovník OÚORP při podání žádosti.
U OP „blesk“ občan předkládá 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, zobrazující jej v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých.
Kde lze OP převzít
Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. OP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji („e-OP“) lze převzít u úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, případně u jiného OÚORP, který občan uvedl v žádosti. OP bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (OP „blesk“) lze převzít u orgánu příslušného k jeho vydání (dle místa TP).
Blahopřání
V měsíci září slaví svá významná životní jubilea pánové Jaromír Janda a Karel Láska, oba ze Stružince
Srdečně blahopřejeme!