1 . ZO schválilo sepsání smlouvy na odkup budovy vodojemu na Pohoří
s firmou Z EOS Lomnice a.s., která je majitelem. Smlouva byla projednána j iž na
prosincovém zasedání ZO. Kupní cena 1 000,- Kč je kompenzací za příspěvek
přislíbený na opravu cesty od hřiště k Novým Dvorům.
2. ZO bylo informováno o dokončení obnovy sochy Korunování Panny Marie.
K předání díla došlo ve středu 17.12. za účasti zástupce Národního
památkového ústavu a státní památkové péče pověřeného úřadu. Třetí závěrečná
etapa restaurování stála 60 800,- Kč. V rámci programu Ministerstva kultury
„Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností“ jsme získali dotaci 54 000,- Kč. Veškeré podklady k závěrečnému
vyhodnocení byly předány pověřenému úřadu.
3. ZO se zabývalo nedokončenou výstavbou chodníku. Práce i předání je stále
dle smlouvy zastaveno z důvodu nevhodných klimatických podmínek a penále
bude účtováno do pátku 21.11. V současné době máme uhrazeno 90% nákladů
1,941. 973,- Kč a pozastávka ve výši 210 918,- Kč bude zaplacena po řádném
převzetí díla bez vad a nedodělků.
Koncem roku dodavatel firma Strabag zjistil, že v nabídkovém rozpočtu
neúčtoval 290 m chodníkových obrub a 108 m obrub z krajníků. Vzhledem
k tomu, že rozpis prací dle projektu je v pořádku, jde toto pochybení k tíži
dodavatele.
4. ZO se zabývalo přípravou rozpočtu. Bylo seznámeno s předběžným
výsledkem hospodaření v roce 2008 :
Příjmy 7,805.421 Kč
Výdaje 9,305.866 Kč
Rozdíl – 1,500.445 Kč
Financování:
Splátka SFRB – 111.036 Kč
Sporoinvest 1,339.704 Kč
Změna zůstatku účtu 271.776 K
Příprava rozpočtu :
Předpokládané příjmy 7,800 tis. Kč
Předpokládané výdaje (provoz) 4,200 tis. Kč
Rozdíl 3,600 tis. Kč
Zůstatek účtu 871 tis. Kč
Zůstatek na investice 4,471 tis. Kč
ZO schválilo zařazení těchto investičních akcí :
– chodník (pozastávka)
– ZŠ (modernizace soc. a sanit. zařízení a topení)
– obnova a modernizace hřiště pod lesem
– zpevnění strže za tělocvičnou a pohostinstvím č.p. 47
– rekonstrukce malé zasedací místnosti na OÚ
– GO oken v tělocvičně
– rybník (spoluúčast k dotaci)
– požární nádrž v Tuhani (spoluúčast k dotaci)
– rekultivace zavážky proti restauraci Tuhaňka
– oprava komunikací, propustí a mostků
– údržba veřejných prostranství
5. ZO se zabývalo provedením inventur obecního majetku.
Byly schváleny odpisy starého nepoužívaného a neupotřebitelného inventáře
z jednotlivých inventurních seznamů.
6. ZO se zabývalo krátkodobými pronájmy tělocvičny. Vzhledem k tomu, že
se někteří mladší pronajímatelé neumí chovat, způsobují v tělocvičně neúměrný
nepořádek a škody, budeme zařízení pronajímat starším 15 let. Pronajímatel
podepíše prohlášení zodpovědnosti za případnou škodu nebo úraz. Cena za
jednu hodinu pronájmu se zvyšuje na 50,- Kč.
7. ZO schválilo příspěvky těmto organizacím :
Sjednocená organizace nevidomých (SONS) – 1.000 Kč, Svaz postižených
civilizačními chorobami – 1.100 Kč, Svaz diabetiků – 1.000 Kč.