1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: uznatelné smluvní náklady na zpracování žádosti o dotaci, organizaci VŘ, stavební řízení a administraci dotace = 83.874,-Kč, nová přístavba za ZŠ = 160.245,-Kč, sekání příkopů obecních cest = 21.235,-Kč

2.) ZO bylo seznámeno s probíhajícím přepojováním rozvodů elektriky ve vodárně na „Kolářáku“ k možné likvidaci nevyužité stavební buňky

3.) ZO schválilo ing. Michala Vořecha novým nájemcem restaurace Tuhaňka

4.) ZO bylo informováno o zprovoznění systému hromadného rozesílání poplachových SMS zpráv pro členy JPO Stružinec

5.) ZO se zabývalo možnostmi likvidace černé skládky v k.ú. Tuhaň. V součinnosti a s finanční spoluúčastí majitelů dotčených pozemků (p. Čurda Milan, Fajfr Tomáš) zajistí obec likvidaci „N“ a „O“ odpadů v souladu s platnou legislativou a následnou rekultivaci pozemků výkopkem zeminy vzniklým při rozšíření a odvodnění cesty na Vranovsko. Dohled nad dalším možným nezákonným ukládáním odpadu v této lokalitě bude nadále plně v kompetenci majitelů pozemků

6.) ZO bylo seznámeno s celkovým vyúčtováním ceny vodného za r. 2012 ve výši 17,78,-Kč/m3 . Tato výše nákladů při ceně 18,-Kč/m3  již negeneruje potřebné finanční prostředky na údržbu a provoz vodovodu, proto ZO schválilo zvýšení ceny vodného na 20,-Kč/m3  s účinností od podzimního odečtu

7.) ZO schválilo při srovnatelných finančních podmínkách firmu REACOM s.r.o. zhotovitelem oprav asfaltových obecních cest technologií PATCH

8.) ZO akceptovalo zvýšené náklady na opravu mostku v Tuhani u č.p. 67 z důvodu havarijního stavu zatrubnění potoka                                                        9.) ZO bylo informováno o dohodnuté spoluúčasti fy. PROGLES na opravě cesty ke Koudelkovým v Tuhani ve výši 30.000,-Kč                                                          10.) ZO schválilo uzavření smlouvy s firmou Tendra s.r.o. k úplatnému provádění dotačního managementu po celou dobu udržitelnosti (5 let) na akci zateplení budovy hasičské zbrojnice a OÚ dle podmínek stanovených SFŽP ČR

11.) ZO bylo informováno o souhlasném stanovisku majitelů pozemku p.č. 276/3 u č.p. 142 ve Stružinci k záměru budoucí výstavby chodníku od samoobsluhy k rybníku