Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Těhníková, Paličová, Vávra, Hendrych, Tůma.
1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba míst. komunikací – únor 15 (ZEOS) = 51.594,-Kč, výměna dožilého bojleru v Tuhaňce = 8.677,-Kč, výměna rozvaděče pro VO proti „Stařině“ – dosud nefakturováno

2.) ZO po projednání schválilo OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce, rozšířenou o nové oddělené složky tříděných odpadů, tj. o BRKO a kovy prostřednictvím SD. ZO dále v této souvislosti schválilo smlouvu o nakládání (odstranění) BRKO s nejbližším vhodným zařízením – tj. s kompostárnou Města Lomnice n.Pop., včetně ceníku provozních nákladů

3.) ZO po obdržení podstatně levnější nabídky na tvorbu i měsíční správu nových webových stránek obce od stávajícího webmastera revokovalo svoje únorové usnesení a schválilo za tímto účelem firmu p. Martince Reklamyppc.cz, který garantuje výrobu stránek zdarma, náklady vstupního školení na obci jednorázově 7.500,-Kč vč. DPH a jejich následnou správu a up-grade za 350,-Kč/měs. vč. DPH. Vlastní administrace a denní zálohování vložených dat zůstává též zachována.

4.) ZO bylo informováno o zahájení řízení o povolení stavby chodníku od samoobsluhy k rybníku odborem dopravy MěÚ v Semilech. Do jeho vydání je třeba ve spolupráci s projektantem zpřesnit výkaz výměr pro plánované VŘ na zhotovitele pro omezení možných budoucích neuváděných víceprací

5.) ZO se předběžně zabývalo možností změny svozové firmy (SKS Jablonec n. Nis.). Nově by nás mohly opět svážet TS Lomnice n. Pop. Výhodou pro obec by byla příznivější cena za svoz, možnost svozu technikou s menší tonáží (bez poškozování obecních cest), přesnější (nezprůměrovaná) evidence odpadů a v neposlední řadě i možný podíl na prodeji suroviny z vytříděných komodit KO

6.) ZO schválilo přiměřené náklady na plánovaný pietní akt k 70-tému výročí konce 2. světové války, které proběhne 7.5. 2015 na tuhaňském hřbitově za účasti MO Klubu českého pohraničí. Jedná se o pamětní desku a květiny.

7.) ZO bylo seznámeno s další stížností p. Beníška a pokračujícím sporu okolo stavu cesty do Blatin s p. Paličem. ZO chce řešit situaci – bude-li ochota účastníků sporu – svoláním místního šetření a společného jednání účastníků se zástupci obce na místě samém v předem dohodnutém termínu k vyjasnění možných řešení

8.) ZO se shodlo na textu Výzvy k oslovení potencionálních zájemců o práci pro obec při údržbě obecního majetku a veřejných prostranství – viz příloha