1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: neúplné náklady na opravu vodovodu u Peškarových = 17.403,-Kč, materiál na budoucí výměnu ovládacích šoupat vodovodu = 22.642,-Kč, odvodnění a zpevnění části cesty v Blatinách = 60.374,-Kč, provozní kontrola včetně obnovení nátěrů herních prvků na dětském hřišti + doplnění kačírku na dopadové ploše = 11.182,-Kč, oprava okapu a svodu na č.p. 22 na Pohoří + montáž vnějších parapetů na oknech v klubovně tělocvičny = 3.000,-Kč, revize el.rozvodů na Pohoří v č.p. 22 = 1.380,-Kč, nové spínací fotorelé k veř. osvětlení v Tuhani = 769,-Kč, materiál na vyrovnání dlaždic u dolní požární nádrže v Tuhani = 1.627,-Kč

2.) ZO bylo informováno o přeplatku za roční vyúčtování celkové spotřeby elektriky ve výši 76.410,-Kč

3.) ZO po projednání a na doporučení finančního výboru schválilo celoroční hospodaření a Závěrečný účet obce za r. 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, a to bez výhrad

4.) ZO schválilo OZV obce č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stružinec

5.) ZO na základě výzvy Libereckého kraje o výkupu pozemků, zastavěných tělesy silnic II. a III. tříd za účelem majetkového vypořádání, tímto zveřejňuje záměr prodeje pozemku p.č. 904 v k.ú. Tuhaň u Stružince, který je zastavěn silnicí III.tř č. 2841

6.) ZO bylo seznámeno s výstupem z místního šetření se zástupci stavebního úřadu, obce a majitelem pozemků ohledně svévolného umístění pevné překážky na stávající účelové komunikaci na p.č. 543/1 v k.ú. Tuhaň ve vlastnictví p. Ing. Zb. Koudelky. Pro zřejmý rozpor s platnou legislativou byl vlastník pozemku vyzván k odstranění závory a nabídnuta varianta komplexního řešení přístupu na sousední deponii Proglesu odspodu směnou pozemku části katastrované obecní cesty p.č.926/1  za pozemky jak pod stávající cestou, tak pro novou trasu obecní cesty severně za stodolou na st.p.č. -120. Momentálně se očekává jeho vyjádření k nabídnutému řešení

7.) ZO bylo seznámeno s podmínkami dotčených orgánů k výstavbě chodníku, obsažené v Koordinovaném stanovisku MěÚ Semily, které postupně plníme

8.) ZO schválilo předfinancování možného dotačního nákupu dálkového ovládání rotační sirény a vozidlové radiostanice, kterým splníme požadovaný standard HZS LK pro vybavení naší JPO kat. V.

9.) ZO stanovilo počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2014 – 2018 na 7.

10.) ZO bylo informováno o tom, že fy. ZEOS Lomnice se výkopem záchytného příkopu snaží ochránit nemovitosti Nad chalupami před stále častějšími přívalovými srážkami pod zasetou kukuřicí