1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: 3 ks čel propustků v Tuhani – 40.700,-Kč, zhotovení přepadového potrubí ze studny u Tuhaňky – 12.350,-Kč, obnovení odvětrání sklepa v ZŠ – 7.800,-Kč, sekání příkopů obecních cest – 17.520,-Kč, neinvestiční náklady na žáky v Lomnické ZŠ – 78.958,-Kč.

2.) ZO bylo informováno o stavu topení v ZŠ, kde se pro nutnost reklamace měřiče tepla stále topí jen el. patronami bez účasti TČ.

3.) ZO souhlasí s jednáním školské rady(ŠR), která mimo jiné podpořila záměr zpoplatnění docházky dětí do MŠ od příštího školního roku 2012/13, konkrétní náležitosti budou dořešeny na jarním zasedání ŠR.

4.) ZO se po projednání dodatečných požadavků k ÚP vzešlých z veřejného projednání 22.9.2011 shodlo podpořit petici občanů a chalupářů Bezděčína proti výstavbě dalších objektů. Nejpádnějším argumentem k tomuto kroku je obava o dostatečnou vydatnost zdrojů podzemních vod.

5.) ZO schválilo prodej obecního domku č.p. 57 v Tuhani nejvyšší nabídce. Z došlých byla nejvyšší od pana MUDr. Ladislava Tericha z Prahy (550tis.-Kč).

6.) ZO probíralo podrobnosti podzimního přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad. Schválilo pro první sběrný víkend 22. – 23. 10. snížení počtu kontejnerů o 2 – u školy a pod Hůrkou. Náhradou za tyto bude umožněno bezplatné ukládání odpadu pro místní přímo na sběrném dvoře po oba dny    od 9 – 17hod.   O druhém sběrném víkendu 29. – 30. 10. byl zvolen systém tzv. rotujícího kontejneru, během kterého bude mobilní kontejner přistavován na jednotlivá vžitá místa včetně u školy a pod Hůrkou podle předem oznámeného časového harmonogramu. Do něho bude sbírán i železný šrot a po domluvě i odpad z kategorie nebezpečný či elektro. ZO chce omezit platby za likvidaci hlavně cizího, exportovaného odpadu.

7.) ZO odsouhlasilo výši pronájmu volné garáže v bývalé MŠ na 9.000,-Kč/rok.

8.) ZO bere na vědomí požadavek p. Beníška na úpravu cesty za Paličovými    k č.p. 50 a 49.

9.) ZO souhlasí s výměnou podlahové krytiny a výmalbou i ve velké zasedací místnosti OÚ dle ještě platné jarní cenové nabídky.