1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: generální oprava autobusových čekáren v Tuhani na „Hříšníku“ = 81.106,-Kč, oprava cesty do Blatin včetně nového propustku, drenáží a odvodnění = 208.623,-Kč, úprava a posílení topení v č.p. 178 = 49.335, nová střešní krytina na vodárně včetně hromosvodu = 20.000,-Kč, osázení záhonku podél chodníků k ZŠ = 4.129,-Kč

2.) ZO po projednání schválilo celoroční hospodaření a Závěrečný účet obce za r. 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, a to bez výhrad

3.) ZO schválilo na doporučení výběrové komise vítěze VŘ na zhotovitele dotační stavby zateplení budovy OÚ – firmu OBIS s.r.o. z Nové Paky s nejnižší reálnou nabídkovou cenou za dílo 2 445.139,-Kč

4.) ZO schválilo OHS požadovanou renovaci sociálního zařízení v MŠ, spočívající ve výměně a doplnění WC, pisoárů, sprchy, umyvadla a nových, vyšších obkladů za nabídkovou cenu 66.911,-Kč

5.) ZO schválilo uzavření K.S. na nákup pozemku bývalého koryta potoka (dnes zatrubněného) p.č. 1938/29 v k.ú. Stružinec  od s.p. Lesy ČR k narovnání majetkových a uživatelských vztahů k obecnímu prostranství před pomníkem Sv.Trojice za cenu 5.150,-Kč

6.) ZO odložilo rozhodnutí o možnosti výkupu pozemku Lb krajem pod tělesem silnice III. tř. č. 2841 (Nouzovkou) či převodu stavby do majetku obce pro nedostatek relevantních podkladů

7.) ZO bylo seznámeno se zpracovanou studií záměru prodloužení chodníku od samoobsluhy k rybníku jako podkladu k jednání s vlastníky pozemků u č.p. 142

8.) ZO schválilo investice do požadovaných vyšších standardů pro JPO obce: dálkové spouštění sirény z OPIS – cca 22.000,-Kč (možnost žádat o dotaci z LbK), hromadné rozesílání poplachových SMS zpráv a příští rok pořízení vozidlové radiostanice (cca 13.000,-Kč)

9.) ZO schválilo pořízení nového shodného dřevěného kříže na hřbitov v Tuhani náhradou za původní z r. 2003, který již podlehl masivní hnilobě

10.) ZO zamítlo hromadně rozesílanou žádost o příspěvek Klubu Radost z Prostějova na letní pobyt handicapovaných dětí s doprovodem v podhůří Šumavy jako neosobní a místně nepříslušnou, naopak schválilo poskytnutí solidárního finančního daru 10.000,-Kč vybrané obci Lb kraje, postižené nedávnou povodní

11.) ZO se zabývalo nastalou situací v restauraci Tuhaňka po náhlém úmrtí nájemce p. Kazdy. Prozatím bude provoz restaurace zajišťován ve stávajícím rozsahu paní Kazdovou za výpomoci místních členů SDH.