1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: faktura za provedené práce v měsíci srpnu firmou OBIS na zateplení ZŠ a MŠ               = 814.082,-Kč, oprava mostku proti fy. EKOSEV = 67.933,-Kč, nový vodovod na hřbitov v Tuhani (2.část) = 21.650,-Kč, nátěry na ZŠ (střecha, operky, žlaby) = 12.000,-Kč, oprava střechy Tuhaňka = 5.500,-Kč, nový žlab a svod na čekárně u rybníka = 1.300,-Kč, retro cedule na čekárně u rybníka = 700,-Kč, oprava palisád u chodníku „na Váze“ a zídky u pomníku padlých = 1.414,-Kč, dále byla provedena úprava topení v č.p. 112 – není vyfakturováno

2.) ZO ocenilo dodržení celkové nabídkové ceny 2,707.019,-Kč  firmou OBIS na akci zateplení budovy ZŠ a MŠ. Vícenáklady ve výši 15.148,-Kč obec uhradí za částečnou demolici přístavby, nutnou pro stavbu lešení

3.) ZO bylo seznámeno s jednáním školské rady, na které mimo jiné p. Včelka rezignoval na funkci předsedy a navrhnul na ni zástupce rodičů pí Váňovou  Šídovou. Dále vzalo na vědomí nabídku vyřazeného školního nábytku pro zájemce z řad veřejnosti

4.) ZO se vrátilo k rozhodnutí o zhotoviteli úprav a oplocení pozemku okolo vodárny na „Kolářáku“. Z došlých nabídek vybralo firmu p. Šlesingra s nabídkovou cenou 196.852,-Kč vč.DPH

5.) ZO rozhodlo o dalších investicích do oprav obecních cest technologií TURBO, zpevnění ústí cesty z Královska proti Jórovým a opravy povrchu cesty v Tuhani od požární nádrže ke Kracíkovým

6.) ZO souhlasilo s vypracováním studie proveditelnosti na možné pokračování chodníku od samoobsluhy k autobusové zastávce u rybníka

7.) ZO souhlasilo s nutným nákupem nových kamen do restaurace Tuhaňka

8.) ZO souhlasilo s budoucí demolicí dožilé přístavby za ZŠ a její nahrazení novou dřevostavbou v příštím roce

9.) ZO bylo seznámeno s plánovaným znovuotevřením dotačního programu „Zelená úsporám“, zaměřeného i na veřejné budovy a projevilo zájem pokusit se s jeho pomocí zateplit i budovu požární zbrojnice a OÚ. S vypracováním veškerých podkladů doporučilo se obrátit na osvědčený EKO POINT s.r.o.  pana Tauchmana ze Studence