1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: zimní údržba místních komunikací – ZEOS – únor 2013 = 29.621,-Kč, projektové a administrativní (uznatelné) náklady k podání žádosti o dotaci na zateplení budovy OÚ = 62.650,-Kč

2.) ZO bylo seznámeno s kumulativním propočtem veškerých nákladů na projekt zateplení budovy OÚ ve výši 3.146 262,-Kč vč. DPH a s časovým harmonogramem rozhodnutí o (ne)přidělení podpory, následné výběrové řízení na dodavatele, vlastní realizace a profinancování celé stavby do konce letošního roku

3.) ZO z došlých nabídek vybralo a schválilo místní firmu TEST s.r.o. jako dodavatele dřevěné přístavby za budovou ZŠ. Demolici stávajícího objektu a potřebné zemní a zednické práce provede fy. p. Šlesingra

4.) ZO schválilo letošní dokončení opravy kanalizace na Staré cestě firmou HNH Hrabačov

5.) ZO bylo seznámeno s výzvou Lb. kraje k podávání žádostí o výkup pozemků zastavěných tělesy silnic II. a III. tříd. Obec má takto majetkově nevypořádanou stavbu silnice III.tř. č. 2841 na obecním pozemku ze Hříšníku do Tuhaně (Nouzovka) a proto ZO schválilo podání žádosti o výkup tohoto zastavěného pozemku Lb. krajem za regulovanou cenu 40,-Kč/m2

6.) ZO bylo seznámeno s datem konání místního šetření za účasti všech uživatelů na 29.4. na místní komunikaci za Paličovými do Blatin k č.p. 49 a 50 k projednání reálných úprav a odvodnění cesty vedoucí k lepší sjízdnosti

7.) ZO podpořilo předběžnou nabídku osvědčených přepeřských ochotníků k sehrání dalšího nastudovaného představení v neděli          21. dubna

8.) ZO bylo seznámeno a formálně podpořilo II. Zlínskou výzvu, vystupující ostře proti Návrhu struktury nového Programu rozvoje venkova (PRV) na příští plánovací období 2014 – 20. Podle něho by byla finanční podpora venkova na celé budoucí plánovací období vytěsněna jen na minimální 5% hranici danou Evropskou komisí