1.) ZO projednalo náklady rekonstrukce oplocení na tenisových kurtech. Ze schválených financí bylo dosud vyčerpáno 15.208,-Kč za pletivo a 1.064,-Kč za nátěrové hmoty.
2.) starosta informoval ZO o obsahu Komunitního plánu Lomnicka, který se detailně zaobírá především potřebami seniorů, invalidních spoluobčanů a problémové mládeže ve vztahu ke státní správě.
3.) ZO schvaluje zveřejnění výzvy k podání žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu. Tato výzva bude v platnosti do měsíce června.
4.) ZO jednalo o došlých nabídkách z výběrového řízení na dodavatele stavební části akce Zateplení ZŠ a MŠ. Ze čtyř obeslaných firem nám doručily do ukončení soutěže své nabídky: Imstav EU s.r.o. Jablonec n. Nis., Lomnická stavební s.r.o. a Obis s.r.o. Nová Paka. Pro ZO byla při výběru firmy za shodných zadávacích podmínek na kvalitu použitých materiálů a technologií rozhodujícím kritériem nabídková cena. Toto splnila firma Obis s.r.o. Nová Paka s cenou 2, 255.849,- Kč a ZO ji schválilo jako vítěze dodavatelem stavby.
5.) ZO bylo informováno o průběhu účetního auditu hospodaření, který proběhl na OÚ ve čtvrtek 7.4.2011. Výsledná zpráva z auditu nám ještě nebyla odborem kontroly Lb kraje doručena.
6.) ZO schválilo dosud došlé faktury od firmy HNH Hrabačov : materiál na opravu cest v Tuhani u R. Lásky a na Vranovsko: 5.598,-Kč, úprava a odvodnění cesty k č.p. 8 – p. Kobrle: 64.523,-Kč, oprava kanálové vpusti u p. Vondráka: 4.366,-Kč.
Další rozpracované akce: cesta pod Hůrkou( 50% spoluúčast f. ZEOS) a mezi Haklovými a Loosovými na Pohoří, část kanalizace na Staré cestě od Maternových ke Stránským.
7.) ZO se zabývalo přípravou pravidelné Besedy s občany, termín byl stanoven na 28. dubna od 18.hod. v obecní tělocvičně.
8.) ZO bylo informováno o vesměs kladné odezvě na nabídku hromadné objednávky kominických služeb, jež využilo přes 115 majitelů domů.
9.) ZO bylo informováno o průběhu rekonstrukce podlahy a kuchyňského koutu v malé zasedací místnosti OÚ.