1. ZO bylo informováno o průběhu kontroly hospodaření obce, kterou provedl
KÚ – předběžně nebylo shledáno nedostatků. Písemný záznam jsme dosud
neobdrželi.
2. ZO se zabývalo možností získání dotace z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje. Jedná se o to, že nastala nutnost vybavit jednotku požární
ochrany obce (JPO) pracovními a ochrannými prostředky. Stávající jsou
zastaralé, nevyhovující a neakceptovatelné v případě pojistných událostí.
Vybavení 8 členů JPO pracovními (zásahovými) oděvy, rukavicemi,
bezpečnostní obuví a přilbami bude stát 151.280 Kč a obec má možnost z tohoto
fondu získat příspěvek ve výši 60 % (90.768 Kč). Vzhledem k tomu, že je obec
ze zákona povinna tuto jednotku zřizovat a financovat, schválilo ZO realizaci
této akce.
3. ZO schválilo rozpočet na rok 2008 dle zveřejněného návrhu.
Příjmy činí 7 039 960 Kč výdaje 7 890 640 Kč
Schodek ve výši 850.680 Kč bude financován částí zůstatku účtu z let minulých.
4. ZO schválili dokončené akce :
– úklidová komora ZŠ – 15.571 Kč
– cesta Bezděčín, oprava propusti a vyčištění příkopu v Tuhani, předláždění
dvora u Tokarových – 19.952 Kč
– osvětlení a rozhlas pod továrnou (výměna drátů za svazkové vodiče,
výměna sloupu a oprava světel) – 21.789 Kč
– oprava střechy a okapu nad vchodem do restaurace Tuhaňka – 3.808 Kč
5. ZO schválilo převod výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Stružinec ve výši
12.043,53 Kč do rezervního fondu.
6. ZO schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku
159/14 v k.ú. Želechy (obecní les) pro ČHMÚ, který zde má zřízeno pozorovací
prameniště. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 10 tis. Kč, které budou
převedeny obci po provedení vkladu do katastru nemovitostí.
7. ZO schválilo převzetí části účelové polní komunikace, která byla
Pozemkovým úřadem v Semilech vybudována na pozemku uvedeném ve
schváleném návrhu pozemkových úprav pod parcelním číslem 2000 v k.ú.
Stružinec. Jedná se o 190 m (855 m2) v účetní investiční hodnotě 819.398,60 Kč.
Na přejímajícího přechází povinnost zajistit správu a údržbu a provozuschopnost
komunikace.
8. ZO schválilo nákup PC techniky do kanceláře obecního úřadu. Jedná se o dva
počítače na vedení účetní a ostatní agendy obce. Stávající počítač nahradí
zastaralý v knihovně. Vzhledem k tomu, že Obec Stružinec vyhrála na setkání
starostů Libereckého kraje multifunkční zařízení (tisk, kopírování, skener a fax
ve formátu A3) v hodnotě 250 tis. Kč, bude přestavěna a dovybavena kancelář
tak, aby se zvětšily využívané prostory.
9. ZO schválilo vyplacení příspěvků na akce: Dětský karneval (8.3.) – 3.000,
Velikonoční výstava (15.-16.3.) – 1.500, Posezení s dechovkou u Strnadů 2.000.