1. ZO bylo informováno o vyplacení příspěvku na dresy pro žákovské družstvo (6 000 Kč) a drakiádu (2 000 Kč).

2. ZO schválilo prodej pozemku p.p.č. 100/2 a 97/4. Jedná se o část svahu (83 m2) před chalupou Martincových směrem k prostranství před pomníkem Sv. Trojice. Pozemek bude prodán za 1660 Kč (20 Kč/m2).

3. ZO se zabývalo investičními akcemi.

Byly schváleny dokončené a fakturované:

  • opravy cest Turbem – dokončení na Hůrce a v Tuhani v sádku    26 775 Kč
  • instalace laviček do čekáren (Stařina a pod Hůrkou)                                7 680 Kč
  • oprava vodovodu na Cikánce                                                          9 750 Kč

ZO bylo informováno o dokončení sekání příkopů u obecních cest v celém katastru obce. Celková částka činí 20 632 Kč.

Byly projednány rozpracované:

  • oplocení dětského hřiště (plotová pole jsou dokončena, na sloupcích se pracuje)
  • opěrná zeď (je podepsána smlouva, práce by měly být dokončeny 15.12. 09)

4. ZO se zabývalo přípravou podzimní besedy s občany a setkání s důchodci.

Beseda s občany se uskuteční ve čtvrtek 12. 11. od 1800 v tělocvičně. Na programu bude hospodaření obce, investiční akce, současná problematika.

Setkání s důchodci se uskuteční v sobotu 28. 11. od 1400 v tělocvičně a pohostinství

„U Toníka“. Program bude tradiční a nebude chybět malé občerstvení.

5. ZO schválilo čerpání rezervního fondu v ZŠ a MŠ Stružinec ve výši 47 700,60 Kč. Částka bude použita na nákup víceúčelových tabulí do obou tříd ZŠ.

6. ZO schválilo vydání Zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Základní a Mateřská škola Stružinec, okres Semily. Zároveň schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku: budovy č.p 102 se staveb. p. č. 33 a zahrady poz. p.č.101/1, 104 a 105 vše v k.ú. Stružinec u Lomnice n. Pop. do užívání.

7. ZO vzalo na vědomí dokončení zaměření skutečného umístění stavby chodníku k Lomnici n. Pop. Zaměření stálo 38 675 Kč a je nutné ke kolaudaci a vyrovnání s majiteli zabraných pozemků.