1. ZO se zabývalo opět smlouvou z FRB poskytnutou paní Květoslavě Strnadové. Jelikož ta na výzvu k úhradě v daném termínu nereagovala, vyzvali jsme k úhradě dluhu ručitele, kterým je pan Pavel Strnad. Jeho reakcí na výzvu k uhrazení dluhu byla písemná žádost o sestavení splátkového kalendáře, ve kterém si zvolil měsíční splátky ve výši 15 000Kč a to počínaje lednem 2011. ZO s tímto souhlasí s podmínkou okamžité ztráty výhod splátek při prvním nedodržení termínu.

2. ZO schválilo rozpočtové provizorium pro hospodaření obce na začátek příštího roku z důvodu dosud neschváleného státního rozpočtu. V tomto režimu musí obec pokrývat pouze nutné výdaje do výše max. 1/12tiny skutečnosti měsíčních výdajů loňského roku. Zároveň schválilo i rozpočtové změny k 30.11.2010 v celkové výši  13 845 Kč. Dále pověřilo starostu ke schválení případných rozpočtových změn za měsíc prosinec.

3. ZO se zabývalo možností uzavírání sňatků v naší obci. Podmínkou  je, aby alespoň jeden ze snoubenců měl trvalý pobyt v obci.

ZO schválilo oddávající, čas a místo obřadu. Oddávajícími jsou starosta Milan Klikar a místostarostka Blanka Vágenknechtová. Místem je zasedací místnost OÚ a zasedací místnost na Pohoří, čas je určen od pondělí do soboty od 10°° – 15 °° hod.

4. ZO schválilo dodatek k inventarizaci školního zařízení ke dni 30.11.2010. Byl vyřazen majetek v hodnotě 19 903Kč a naopak do evidence zařazena nová myčka na nádobí v ceně 11 355Kč.

5. ZO souhlasilo se žádostí pana Martina Fišera z Chuchelny o pořádání AUTO-MOTO-TRHŮ v roce 2011 za stejných podmínek jako dosud s dovětkem možnosti likvidace odpadu na našem sběrném dvoře a možnosti pokračování občerstvení  u hasičárny pro tuhaňské hasiče.

6. ZO bylo seznámeno s problémy okolo jakosti pitné vody v restauraci Tuhaňka, které byly příčinou uzavření provozovny a schválilo

finanční spoluúčast na nákladech spojených se správním řízením a s rozbory vody ve výši 500 Kč pro pana Kazdu.

7. ZO vzalo na vědomí podání žádosti o příspěvek na zimní údržbu obecních komunikací od firmy Ekosev s.r.o. ve výši 20 000Kč.

8. ZO schválilo limit pro nakládání s finančními prostředky pro starostu dle §84.85 a 86 Zákona o obcích ve výši 20 000Kč.

9. ZO vzalo na vědomí neprotokolární převzetí Osnov hospodaření v obecních lesích od odboru živ. prostředí Měst. úřadu v Semilech.

10. ZO vzalo na vědomí osazení cykloznaček na chodníku na „Kolářák“ v hodnotě 4 352Kč firmou Doznak.

11. ZO bylo informováno o jednání Mikroregionu Pojizeří, kde se po komunálních volbách volily nové orgány MR a mimo jiné i schvalovala výše členského příspěvku na příští rok ve výši 10Kč na obyvatele.

12. ZO se zabývalo přípravou vánoční besídky pro naše důchodce, která se koná v neděli 12. prosince od 14°° hod.

13. ZO schválilo uzavření obecního úřadu o svátcích v době od 27.12. do 31.12.2010. Posledním úředním dnem bude středa 22. prosince a prvním bude pondělí  3.ledna.