1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: oprava kanálů u silnice           – 5.580,-Kč, úprava a rozšíření cesty u Dostálů včetně osazení svodnice – 110.125,-Kč, oprava odpadu v malé zasedací místnosti – 5.330,-Kč, vyhledání poruchy kabelu pro místní rozhlas v Tuhani – 3.255,-Kč

2.) ZO prodlužuje zveřejnění výzvy k podání žádostí o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na rekonstrukci a modernizaci bytového fondu. Tato výzva bude v platnosti do konce měsíce června

3.) ZO po projednání schválilo celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za r. 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a to bez výhrad

4.) ZO souhlasí s vyhodnocením požadavků, podnětů a připomínek uplatněných k projednanému Návrhu Zadání ÚP a schvaluje Zadání Územního plánu Stružinec

5.) ZO bylo informováno o postupu příprav na zateplení budovy ZŠ, kde máme podepsané smlouvy na obě části stavby – stavební i technologickou, dvěma nezávislými odborníky byl posouzen stav krovu, kde bylo doporučeno vyztužit vaznice cca 8ks sloupků a chemicky ošetřit celou vazbu proti dřevokazným živočichům a houbám

6.) ZO bylo informováno o získané dotaci Mikroregionu Pojizeří ve výši 0,5 mil.Kč. Podíl jednotlivých obcí činí celkem 55.000,-Kč, z toho spoluúčast obce 16.600,-Kč. Tyto prostředky jsou určeny na opravu stavidla obecního rybníka, kterou po dohodě provede firma p. Vladimíra Malého z Cikánky spolu se subdodávkou výdřevy od p. Tomáše Cermana z Pohoří

7.) ZO tímto zveřejňuje záměr prodeje nevyužívaného obecního domu č.p.57 v Tuhani – bývalá prodejna

8.) ZO schválilo bezúplatný převod ¾ vlastnického podílu k pozemku p.č.1032/2 na Pohoří od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

9.) ZO stanovilo výši požadovaného pronájmu obecní tělocvičny pro lomnické žáčky – hokejisty na 300,-Kč/den

10.) ZO souhlasí se zveřejněním soupisu památek, které nejsou vlastnictvím obce pro jejich možné zaevidování do majetku obce

11.) ZO souhlasí s nutnou výměnou celkem 4 ks oken v obecních bytech                 u  Ťukalových a na Pohoří u Mňukových