1.  ZO bylo informováno o zakoupení el. centrály KIPOR 5,5 kW (21 360 Kč).

Dále bylo informováno o vyplacení mimořádného příspěvku 9 520 Kč TJ Sokol na opravu sekacího traktůrku.

2.  ZO se zabývalo investičními akcemi.

Byly schváleny dokončené a uhrazené:

–         zemní práce na dětském hřišti včetně dopadové plochy, výkopu pro pískoviště, úklidu, terénních úprav, vjezdu a příkopu              71 210 Kč

–         výměna poškozených obrubníků na parkovišti u ZŠ                   4 483 Kč

–         kanalizace podél hl. silnice u č.p. 87 (Hanušovi)              30 112 Kč

–         propust pod komunikací v Tuhani u Vrkoslavových                74 030 Kč

–         zábradlí a římsy na mostku na Cikánku                                    14 270 Kč

–         prostranství u zastávky pod Hůrkou                               37 927 Kč

–         rekonstrukce a modernizace topení v ZŠ (Matěja)          317 471 Kč

(cena je snížena o 12 tis. Kč, tyto práce zajistili stružinečtí hasiči)

–         mobiliář na dětském hřišti (lavičky apod.)                       23 995 Kč

ZO bylo informováno o sekání trávy na obecních pozemcích v celém katastru. Tato služba byla objednána u TS v Lomnici n. P.                                    26 406 Kč

ZO vzalo na vědomí vrácení pomníku Nikolaje Sokolova na křižovatku, který musel ustoupit výstavbě chodníku. Před usazením byl pomník přebroušen.

ZO se zabývalo dokončením chodníku. V sobotu 20.6. byly odstraněny poslední vady a dílo bylo převzato. Vzhledem k tomu, že jednání o případném finančním proúčtování penále za pozdní dokončení by řešilo právní oddělení firmy Strabag, bylo vše taktéž konzultováno s právníkem. Jelikož stavba byla zahájena o šest měsíců později a celková realizace byla plánována na 8 měsíců s dovětkem, že bude dílo ukončeno do dvou měsíců po pokládce kabelů, není dle právníka jisté, že bychom nějakého penále dosáhli. Termín dvou měsíců po dokončení přeložky byl překročen, ale práce byly zahájeny 14.4. 08 a dokončeny 21.11. 08, což je necelých 8 měsíců. Dodavatel si je vědom určitých pochybení a nabídl obci kompenzaci v opravě vybrané komunikace asfaltovým recyklátem.

ZO schválilo vyrovnání s firmou Strabag opravou cesty na Bezděčín.

ZO schválilo výplatu pozastávky firmě Strabag ve výši 210 918 Kč. Dílo je tímto považováno za dokončené a vzniklé vady budou řešeny v reklamačním řízení. Záruční doba činí 36 měsíců.

Dokončené a nefakturované akce:

–   propust u samoobsluhy

–   kanalizační vpusť nad chalupami

–   oprava cesty, zatrubnění příkopu na Cikánce u Malých

–   opravy prašných cest v Tuhani

ZO se zabývalo vybudováním opěrné zdi ve strži za tělocvičnou a Pohostinstvím „U Toníka“.  Nabídky předložily dvě firmy:

HNH Hrabačov 1 063 581 Kč (zeď je navržena z betonových bloků).

ZEPOS RS Libuň 850 741Kč (zeď je navržena z kamenných drátokošů).

Vzhledem k finanční zátěži ZO schválilo zadání zakázky firmě ZEPOS RS.

ZO se věnovalo užívání dětského hřiště a vzhledem k tomu, že někteří spoluobčané nechápou, že sem psi nepatří, bude prostor oplocen a osazen cedulemi zakazující vstup se psy. Zároveň se zabrání i přístupu toulavým zvířatům.  Vzhledem k tomu, že oslovená firma Hušek a.s. požadovala za 58m plotu vysokého 0,8m 111 891 Kč, pověřilo ZO starostu vyhledáním levnějšího řešení.

3.   ZO bylo seznámeno s plněním rozpočtu k 30.6.

Příjmy                                    3 362 509 Kč       (47,1%)

Výdaje                                    3 367 513 Kč       (43,2%)

Zůstatek účtu                             961 500 Kč

4.  ZO vzalo na vědomí neschválení dotace na rekonstrukci topení v ZŠ.

5. ZO schválilo změnu zřizovací listiny ZŠ tak, aby ředitelka mohla přijímat finanční dary bez předchozího souhlasu zřizovatele.

6.  ZO schválilo vyřazení neupotřebitelného inventáře v ZŠ a MŠ. Jedná se o starý nábytek a kachlová akumulační kamna, o které zatím není zájem.

7.   ZO schválilo podpis smlouvy s firmou KASRO spol. s r. o. na zřízení pracoviště CzechPOINT na OÚ a pověřilo starostu jejím podpisem.