Přítomni: Klikar, Vágenknechtová, Vávra, Těhníková, Hendrych, Paličová, Tůma

1.) ZO projednalo došlé faktury od posledního zasedání: sekání příkopů obecních cest = 22.324,-Kč, nákup 2 ks reproduktorů pro místní rozhlas = 4.775,-Kč, úprava vstupního prostoru do tělocvičny: opěrný taras = 46.223,-Kč, oprava schodiště a podesty („kamenný koberec“) = 40.919,-Kč, výměna nefunkčního a netěsnícího hydrantu u býv. kravína na Pohoří = 48.118,-Kč (z toho materiálové náklady 46.008,-Kč), výměna ložisek elektromotoru k novému čerpadlu do pohořské vodárny = 2.710,-Kč

2.) ZO schválilo nabídku autorizované montážní firmy NOVESTA s.r.o. pro výměnu poškozeného střešního okna VELUX v podkrovním bytě v č.p. 112 včetně motáže = 10.625,-Kč. Uvedená firma zároveň provede opravu v zimním období poškozené střechy v úžlabí = 11.605,-Kč

3.) ZO schválilo nabídku osvědčené firmy REACOM s.r.o. na výspravu cest technologií PATCH (turbo) před pokládkou kalového zákrytu Slurry Seal na loni započatých úsecích cest na Hůrku (od BUS čekárny po křižovatku pod Fiedlerovými), Nad Chalupy (od Srnových ke Strukartu) a v Královsku (od Kašparových k Háskovým). Doplnění vyjetých kolejí na cestě u Haklových bude provedeno v rámci reklamace zdarma

4.) ZO bylo seznámeno s nutností konzultace s právníkem JUDr. J. Bláhou po jeho návratu z dovolené ohledně smluvních ujednání po ukončeném dlouhodobém pronájmu a budoucího vlastnictví restaurace „U Toníka“

5.) ZO bylo informováno o bezplatné dodávce 9 ks kontejnerů na tříděný odpad z projektu EKO-KOMu jako náhrada za úplatně pronajaté nádoby od svozové firmy SKS. Dále se ZO podrobně zabývalo náklady na svoz popelnic firmou  SKS. Z provedeného samostatného kontrolního svozu dne 12. 6. bylo za 4,25 hodiny a při najetých 37 km svezeno reálně zvážených 3,9 tuny (necelých 20kg/nádobu), což představuje při kombinovaných 39 svozech ročně více jak 150 tun odpadu. Jen přímé náklady na skládkovné při současných 1.314,-Kč/t vč. DPH představují 200.000,-Kč/rok. Z loni uhrazených 353.000,-Kč firmě SKS tedy na službu zbývá 3.923,-Kč/svoz vč. DPH, což je i pod kalkulovanou cenou alternativních TS Lomnice. ZO chce tedy v rámci SKS hledat další úspory v  ceně za vývoz tříděného odpadu, kde by se měla výrazněji odrazit cena sebrané, dále obchodovatelné komodity

6.) ZO odložilo rozhodnutí o novém nájemci restaurace Tuhaňka pro absenci písemné žádosti jednoho ze zájemců

7.) ZO pokračuje v tlaku na projektanta ing. Stříže ve snaze vyřešit nevyhovující likvidaci odpadních vod z obecního domu č.p. 22 na Pohoří