Ve stále se zrychlujícím koloběhu života je zde zase nový, nepopsaný list papíru v podobě Nového roku 2012. Co všechno nám přinese, je většinou zatím skryto ve dnech příštích, budoucích. Soudě však podle vládou schváleného návrhu státního rozpočtu na tento rok, mnoho optimismu neukrývá a český daňový poplatník se žádných velkých pozitivních dopadů na svoji životní situaci obávat nemusí. Spíše naopak.
Ani situace v hospodaření obce není bohužel odtržena od toho celospolečenského, protože ekonomicky výdělečné aktivity může vykonávat jen na svém majetku – to je vodovod a obecní lesy. Ve všech ostatních příjmech k plnění služeb občanům je  závislé na přerozdělovaných daňových příjmech státu. Ponechme stranou úroveň i kvalitu onoho přerozdělování, o kterém se nyní odspodu vede podle všeho marný boj s centrálními orgány a věnujme se tomu, co ještě můžeme ovlivnit.
Jak bylo zmíněno výše, jedním z možných zdrojů příjmu by se mohlo zdát hospodaření v obecních lesích. V této oblasti však nemůžeme očekávat zázraky. Obec patří mezi drobné vlastníky s necelými 43ha lesní půdy, což samo o sobě není spasitelné, ale pro možný ekonomický efekt je hlavním, určujícím kriteriem věková skladba porostu. A tu velice citelně v nedávné minulosti ovlivnila sama příroda. V lednu 2007 udeřil ničivou silou orkán Kyril, po kterém vzal úplně za své obecní les v Královsku, značně poničen byl les na Hůrce i v „Pavlence“ a ani „Píska“ nezůstala ušetřena.  Ještě se nestačilo zpracovat všechno kalamitní dřevo a přišla v březnu 2008 neméně silná Emma, která dokončila dílo zkázy v narušených porostech. Následný pokles ceny dřeva, způsobený převisem nabídky nad poptávkou, nedovolil tuto neúmyslnou těžbu dřeva optimálně zhodnotit. Pominu – li problém s rychle se množícím kůrovcem v poškozeném dřevě, který kvalitu suroviny léta nadále degradoval, výsledkem je v současnosti malý možný objem úmyslné mýtní těžby v poměru k velkým nákladům na pěstební činnosti při obnově holin. Na výše popsaném se odráželo i hospodaření v lesích během loňského roku. Předesílám, že v rámci možností úspěšné.
Za rok 2011 se vytěžilo celkem 246,52 plm dřevní hmoty, která představuje celkově příjem 249.067,-Kč. I ze skladby sortimentů je patrný velký vliv neúmyslné a nahodilé těžby méně kvalitní suroviny, protože za kulatinu na pořez se utržilo „jen“  126.456,-Kč, zbývajících 122.611,-Kč – což je téměř polovina – představuje příjem za palivové dřevo. Tohoto příjmu bylo dosaženo za přímých nákladů na těžbu, přiblížení na odvozná místa a nutnou úpravu přístupové cesty (Pavlenka) ve výši 69.084,-Kč. Při zvážení všech okolností, v jakých terénních a hmotnatostních podmínkách toho bylo dosaženo, nemůže nikdo považovat práci v lese za nadhodnocenou.
Daleko vyšší náklady si vyžaduje každoroční pěstování lesa. V loňském roce jsme vydali za nákup sazenic 25.160,-Kč, vyřezání nežádoucích dřevin, buřeně a dočištění před sázením přišlo na 9.395,-Kč, vlastní zalesňování stálo 15.575,-Kč. Dále provedené prořezávky mlazin přišly na 25.075,-Kč, vyžínání a postřiky na pasekách si vyžádaly 30.342,-Kč. Konečně podzimní nátěry sazenic proti okusu zvěří za 9.815,-Kč dají spolu úctyhodnou sumu 115.361,-Kč věnovanou obnově a úspěšnému růstu budoucího lesa. Sečteme-li obě nákladové položky – těžbu a pěstování, dojdeme k číslu 184.445,-Kč, která je „jen“ o 64.622,-Kč nižší, než celková tržba z prodeje dřeva a činí tak čistý roční zisk.
Jak se nechá z uvedených čísel lehce odvodit, lze i při malém podílu „výnosné“ mýtní těžby udržet dlouhodobě náklady na obnovu a pěstování lesa v rovnováze k příjmům, v čemž se ale musí odrážet dlouhodobě únosné hospodaření.  Les, jako dlouhověký živý organismus, je totiž daleko méně citlivý na rychlé společenské a ekonomické změny, kterým musíme odolávat my, lidé, podstatně citlivější je však na krátkozraké, ziskuchtivostí vedené zásahy člověka. Jsem rád, že  hospodaření v našich lesích podobné aspekty neodráží. Nastavený trend vyrovnaného hospodaření zůstane výchozím bodem i pro sestavování našeho rozpočtu na rok letošní.
Informace pro majitele psů
Již v minulém čísle LN jsem nastínil množící se problémy s volně pobíhajícími psy a zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 12. ledna 2012 na toto reagovalo přijetím Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stružinec. Úplné znění Vyhlášky včetně grafické přílohy a přílohy soupisu dotčených pozemků je vyvěšeno na úřední desce OÚ Stružinec. Po jejím nabytí účinnosti a sejmutí bude k nahlédnutí tamtéž. Důrazně žádáme majitele psů o její dodržování a tím předcházení možným konfliktům se spoluobčany.

Informace z Finančního úřadu v Semilech pro vlastníky pozemků ve Stružinci
V souvislosti s provedenou digitalizací katastrálního operátu v katastrálním území Stružinec došlo mimo jiné k zániku parcel vedených ve zjednodušené evidenci (PK parcely) a jejich převedení do parcel katastru nemovitostí (KN parcely).
Upozorňujeme vlastníky původních PK parcel, na povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012, ve kterém uvedou nově vzniklé KN parcely podle stavu k 1.1.2012. Dosud z původních PK parcel, pokud byly pronajaty, platil daň nájemce (většinou ZEOS Lomnice).
Lhůta pro podání daňového přiznání je do 31. 1. 2012, poté se vystavujete pokutě min. 500,- Kč za pozdní podání, resp. nepodání přiznání. Doporučujeme Vám v případě potřeby postup konzultovat s Finančním úřadem v Semilech na tel. 481 660 360 – 364.
Pozvánka na ples
V sobotu 28. ledna od 20-ti hod. pořádá Tělovýchovná jednota Sokol spolu s oddílem kopané v prostorách obecní tělocvičny tradiční Sokolský ples . K tanci a poslechu zahrají „Veselí pozůstalí“ z Turnova, bohatá tombola a občerstvení je již samozřejmostí. Srdečně zvou pořadatelé!

Blahopřání
V měsíci lednu slaví svá významné životní výročí paní Cimbálová Milada a pan Dvořák Václav, oba ze Stružince, pan Ferstl Jan z Tuhaně a paní Jindříšková Jaroslava z Pohoří
Srdečně blahopřejeme!

Omluva
Paní Věře Stránské a paní Marii Kyselové, obě ze Stružince, se dodatečně upřímně omlouvám za opominutí            a pozdní gratulaci k životnímu jubileu, které oslavili již v měsíci prosinci.