Odbahnění stružineckého rybníka

Navážu-li na červnové číslo LN, v němž jsem přiblížil přípravnou a administrativní fázi záměru na žádoucí odbahnění stružineckého rybníka až po úspěšné VŘ na dodavatele stavby, chtěl bych dnes pokračovat popisem dosavadního průběhu stavby.

K předání staveniště a zahájení vlastních prací došlo necelý týden po podpisu SoD dne 18.června. Do prvotního přemísťování sedimentu se po geodeticky zaměřené nové břehové hranici s vervou pustily hned dva „kráčející“ bagry zn. Menzi Muck. K velkému překvapení a v přímém rozporu s podklady a výpočty v PD však oba stroje i po odtěžení předpokládané cca 2 m vrstvy bahna stále tonuly do nižších pater letitých nánosů, aniž by se svými vysokými podvozky dotkly pevného, únosného dna nádrže. Víceméně shodou náhod jsme při snaze o vyhloubení základové rýhy pro nové dělící břehové drátokoše – gabiony narazili zhruba v půlce hráze rybníka a v hloubce dobrých tří metrů od normální hladiny vody na spodní část původního, historického dřevěného „požeráku“. Díky uložení ve stále mokrém bahně a bez přístupu vzduchu byl v obdivuhodné kondici – nahrubo vytesán ze dvou polovin kmene a nakonec opracován ohněm. Toto blátem nezanešené „oko na dno“ nám umožnilo ověřit skutečnou mocnost sedimentu k prapůvodnímu dnu rybníka, která alespoň u hráze činí přes 5 metrů. Tato zásadní okolnost nás přiměla k povolání projektanta, na jehož bedrech a zkušenostech mělo být rozhodnutí o dalším postupu a použité technologii odbahňování.

Bylo i pro laika zřejmé, že projektované tři metry vysoké a metr široké dělící drátokoše nelze založit do štěrkového lože na více jak dvou metrech nestabilních a neúnosných naplavenin. A pět metrů hluboká základová rýha k inertnímu dnu by nebyla bez hydraulického pažení v tomto blátě vůbec myslitelná. Nehledě na to, že jakékoliv navýšení vypočítaného objemu výkopku by nebylo kam uložit, neboť jeho navršení nad úroveň okolní komunikace by nejen neúměrně „tlačilo“ na oddělující břehovou hráz, ale i nepřípustně měnilo odtokové poměry srážkové vody v lokalitě.

Nabízelo se jediné schůdné řešení. Nahradit v PD původní navrženou kolmou gabionovou dělící hráz šikmou kamennou rovnaninou, „zapatkovanou“ o zamačkané obří lomové balvany stejně tak, jak bylo navrženo opevnění stávajícího břehu směrem k silnici.

K tomu, aby se kámen mohl dopravit po celé délce nového břehu od hráze až po nátok bylo nutné zřídit únosnou kamennou cestu pro nákladní automobily po zdánlivém dně rybníka. Jen ta si vyžádala více jak 1.200 t košťálovského „lomáku“, aby topící se bagr mohl vůbec fungovat a sedimenty vytěžit. Plánované zpětné použití navoženého kamene z cesty do kamenné břehové rovnaniny se však příliš nedařilo, neboť většina materiálu zmizela v „nekonečném“ bahně a téměř všechen nyní tvoří statickou patku pro vyvýšenou opěrnou rovnaninu.

Změna technologie odbahnění, vyvolaná neočekávanou mocností sedimentu, téměř nepohyblivá topící se technika, několikanásobně překročený plánovaný objem potřebného kameniva a jeho návoz z lomu i vlastní délka těžebních prací se zákonitě projevily do hodnoty víceprací nad rámec smluvní ceny za dílo. Primární příčinou tohoto stavu bylo chybné prvotní vektorové zaměření neratovických geodetů jako podkladu pro následné zpracování projektové dokumentace. Toto prvotní zaměření bralo vcelku logicky v úvahu nivelitu dna někde v úrovni betonového základu u stávajícího stavidla, nikoliv historickou hloubku rybníka.

První výpočty skutečných očekávaných nákladů, vycházejících z reálných podmínek na rybníku se pohybují okolo + 700 tis. Kč bez DPH oproti smluvní ceně za dílo.

I přes toto znatelné, ale obhajitelné a doložitelné navýšení je i díky suchému počasí předpoklad zdárného dokončení v daném termínu a naši občané po mnoha letech opět získají pohlednější a hlavně funkční vodní plochu, která by možná se svým do budoucna upraveným okolím mohla skýtat potenciál klidové a odpočinkové zóny v obci.

 

 

Pozvánka na letní zábavu

V sobotu 18. srpna se koná v pořadí třetí a poslední letošní taneční zábava na letním parketu na Pohoří. O její pořádání se tentokrát podělí místní SDH Pohoří s Mysliveckým sdružením Pavlenka. K tanci, poslechu, nebo jen pro příjemnou atmosféru zahrají večer od 20. hod. rockové kapely Atlantis a Tampel Band.

 

Blahopřání

V měsíci srpnu oslaví své významné životní jubileum paní Anna Vávrová a Antonie Kobrlová, obě ze Stružince

Srdečně blahopřejeme!