Ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím

Je 30. září, za 15 dní budeme volit nové zastupitelstvo obce na příští čtyři roky a mně nezbývá než se ohlédnout za těmi uplynulými. V říjnu 2006 zvolení zastupitelé (Miroslav Hásek, Milan Klikar, Blanka Vágenknechtová, Vojtěch Palič, Milan Fiedler, Zdeňka Šídová, Jiří Podzimek a kooptovaní členové Petr Vávra a Anatol Topinka), jelikož složení zastupitelstva zůstalo téměř stejné jako v předešlém období pokračovali v práci od ustavujícího zasedání dne 2.11. 2006. Zde jsem byl opět zvolen starostou a ve funkci místostarosty pokračoval Milan Klikar. Do konce roku jsme mimo běžného provozu a údržby dokončili osazení veřejného rozhlasu a osvětlení na nově zrekonstruovaném el. vedení na Hůrce, klimatizérem byly zaizolovány stropy v budově OÚ, v cestě Nad chalupy byla položena kanalizace a vodovod, opravilo se oplocení vodárny na Pohoří a věnovali jsme se údržbě ostatních komunikací v Tuhani na Bezděčíně a ve Stružinci. Firma Vaner dokončila projekt chodníku. Do těchto akcí bylo investováno 1 260 tis. Kč. V roce 2007 jsme dokončili povrchy a obrubníky cesty Nad chalupy, instalovali jsme kryté zádveří na OÚ, do Tuhaňské hasičárny jsme dovedli vodu a zrekonstruovali jsme toaletu a zázemí pro prodej občerstvení na oblíbených burzách, proběhla další etapa zrestaurování pomníku Svaté Trojice u ZŠ a rekonstruovala se školní kuchyň. Generální opravy proběhly na komunikaci v Královsku, odvodnění a propustech na Cikánce a mostku na Pohoří u Dostálů. Opraveny byly komunikace k Pazderovým, na Bezděčíně k Chlumským v Tuhani pod Háj a tryskovou metodou byly vyspraveny povrchy komunikací ve všech obcích. U Sv. 3 byla instalována informační tabule, obnovilo se dopravní značení a byly instalovány dopravní zrcadla na třech nebezpečných křižovatkách obecních cest s hl. komunikací. V č.p. 178 proběhla rekonstrukce a modernizace obecního bytu. Pozemkový úřad vybudoval komunikaci Stružinec – Rváčov (část je naším majetkem) a KSS dokončila kanalizaci a rekonstrukci komunikace včetně obrubníků (i pro náš chodník) k Zemědělské technice. Investice do těchto akcí dosáhla výše 1 533 tis. Kč. V roce 2008 byl dokončen projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy mezi obcemi Lomnice n. P., Stružinec, Tatobity a Lestkov se spoluúčastí SFDI a LK. v projektu je mimo jiné zakomponovaná i komunikace pro bezmotorovou dopravu podél této komunikace. Byly započaty práce na chodníku k Lomnici n. Pop., který se stal součástí tohoto projektu. Opět jsme se věnovali komunikacím a odvodnění. Nové povrchy dostaly prašné cesty od hřiště k Novým Dvorům, na Cikánce u Zajícových a Podzimkových a za továrnou. Ošetřily jsme lípu na křižovatce a chráněné lípy u školy. V ZŠ jsme vestavěli úklidovou komoru a byl vybudován nový vstup. V tělocvičně jsme renovovali podlahu a odpady a na OÚ jsme zrekonstruovali a zmodernizovali kancelář. V bytě č.p. 178 bylo instalováno modernější topení a v Tuhaňce vodárna. Opět se pokračovalo na postupné obnově dopravního značení. Byla dokončena restaurace pomníku Sv. 3, tentokrát s dotací Ministerstva kultury. Na společenské chatě Bezděčín byla položena nová střešní krytina. V Kralovsku proběhla obnova vodovodu, svépomocí zde bylo položeno 220 m hl. řádu včetně armatur, hydrantu, odvzdušnění a 5 přípojek. Proběhla kompletní oprava rozhlasu a pod továrnou k Pohoří, protože zde docházelo k častým poruchám, byly nataženy nové svazkové vodiče na osvětlení a rozhlas. Jednotka požární ochrany obce byla kompletně vystrojena a vybavena ochrannými prostředky a SDH Tuhaň byl s jejich spoluúčastí zakoupen VW Transportér. Koncem roku byl téměř dokončen chodník včetně kanalizace, přeložky el. vedení a osvětlení k Lomnici n. Pop. Do těchto akcí jsme investovali 5 518 tis. Kč. V tomto roce nás v důsledku zákeřné nemoci opustil dobrý kamarád, zástupce Tuhaně Anatol Topinka. V tomto roce na posledním slavnostním předvánočním zasedání bez předchozího varování (scházeli jsme se každý měsíc) a pro mne rozumných důvodů složili svůj mandát zastupitelé Vojtěch Palič a Milan Fiedler. Mimo jiné mně bylo vyčteno, že jsem svépomocí (všichni zúčastněni měli svou práci zaplacenou já pracoval v rámci činnosti starosty) budoval vodovod (obec ušetřila min. 200 tis.) a nepřihlásil se do výběrového řízení. Díky jim jsem měl „pěkné“ vánoce. Do roku 2009 jsme vstoupili jako pětičlenné zastupitelstvo s pravidelně docházejícím Petrem Vávrou. Po různých malých i větších problémech byl zdárně dokončen chodník k Lomnici n. Pop. Firma Strabag zjistila, že do nabídky nezaúčtovala 290 m chodníkových obrub a 108 m silničních krajníků. Vzhledem k tomu, že projekt a rozpis materiálu byl v pořádku, šlo toto pochybení k tíži dodavatele. Věnovali jsme se budově ZŠ, zrekonstruovali jsme veškeré sanitární a sociální zařízení, instalovali jsme nový systém topení a jídelna s družinou dostala nové osvětlení. Na Cikánce pod lesem jsme vybudovali dětské hřiště a areál pro odpočinek rodičů s dětmi. Opravovali jsme komunikace, mostky a propusti v Tuhani, ve Stružinci a na Bezděčíně. Všechny bezprašné komunikace byly opraveny tryskovou metodou. U Hanušových a na Cikánce se dělali kanalizace a na cestě pod lesem byl zatrubněn příkop a vznikla zde výhybna. U čekárny pod Hůrkou bylo upraveno prostranství a nad palisádou u chodníku byl osázen břeh klečí. Na OÚ bylo zřízeno pracoviště Czech Point (dálkový přístup k evidencím) a do konce roku byla téměř vystavěna opěrná zeď ve strži za Pohostinstvím „U Tonika“. Investice do těchto akcí dosáhla výše 2 610 tis. Kč. V letošním roce jsme dokončili opěrnou zeď, bylo oploceno dětské hřiště a opět jsme se věnovali komunikacím. Nový povrch dostaly cesty k Vojtiškovým a Dlouhým, s tím souvisí i odvodnění. Pod cestou do Blatin se propadla propust potoka a byla opravena i propust pod hlavní silnici. Byl upraven a dosázen terén u chodníku v Kolářově kopci a u tělocvičny bylo zkulturněno veřejné prostranství a vchod včetně schodiště. Před dokončením je cyklostezka pod hřištěm spojující cestu k hřišti a nad chalupy. Tryskovou metodou byl opraven nejhorší úsek komunikace v Tuhani ke Koudelkovým. Zde svou spoluúčast zaplatí i Město Lomnice n. Pop., jelikož cesta nejvíce trpí odvozem dřeva z městských lesů. Ještě musíme společnými silami s obcí Veselá vyspravit cestu na Vranovsko a dodělat spíše drobnější resty. I letošní investice přesáhne 1,5 mil. Kč. Možná si někdo řekne, že budujeme a opravujeme jenom cesty a chodníky, ale po celou dobu mého starostování zastávám názor, že naši trvalí a rekreační spoluobčané, si především zaslouží mít zajištěný dobrý příjezd a příchod ke svým nemovitostem, dobrou zimní údržbu, uklizené cesty, chodníky (jarní zametání a celoroční sekání příkopů) a okolí, dobrou a levnou likvidaci odpadů, dobrou a levnou vodu, děti dobrou školu a školku a pak to ostatní. Ne vždy se to dařilo, ale většinou ano. Mimo výše popsaného jsme se starali provoz a údržbu obce, školy, vodovodů, tělocvičny, hasičáren a společenských místností. Nemohu se nezmínit o lesích, zde né všechno bylo a je v pořádku. Lesní správce né všechno ohlídal a něco i zanedbal. Letos došlo k jeho výměně a věřím, že se lesní hospodaření otočí k lepšímu.  Přispívali jsme všem spolkům a na všechny akce pro děti. Každoročně přispíváme invalidům, diabetikům, nevidomým a na kolektivní členství OS hasičů. Nezapomínali jsme na gratulace jubilantům od 65 let, na důchodce a na nové občánky. Zastupitelstvo se do dneška sešlo 44 s téměř 100% účastí a uspořádali jsme 8 besed s občany. Tyto volnější a neúřední setkání s u nás konají vždy na jaře a na podzim s průměrnou účastí 28 spoluobčanů. Nejvíce 66 jich přišlo v listopadu 2007, když se mimo jiné mluvilo o možnosti výstavby větrných elektráren v Tuhani a o superseverní variantě komunikace R 35. Volební období končí, myslím si, že práce jsme udělali dost a já bych chtěl tímto poděkovat především kolegyni Iloně Šafaříkové, svým kolegům zastupitelům, zaměstnancům ZŠ a Všem kdo se na provozu, chodu a rozvoji obce podíleli a bez nichž bychom toto vše nedokázali. Nebudu jmenovat, protože těch lidí je moc a určitě bych na někoho zapomněl. Volební období končí a obec předáváme dál myslím si, že v pořádku s nemalým zůstatkem na účtě a finanční rezervou na Sporoinvestu. Vzhledem k tomu, že jsem se po třech volebních obdobích (12 let) rozhodl z rodinných a profesních důvodů dál do zastupitelstva obce nekandidovat přeji novému zastupitelstvu hodně úspěchů v jejich práci. Obec chci předat v pořádku, mosty za sebou nepálím a v případě zájmu a potřeby svému nástupci rád poradím. Jak mně říkal můj předchůdce pan Mikule když jsem začínal: „Jseš mladej a uvědom si, že to máš maximálně na tři volební období, každé naštveš 1/3 občanů a pak tě nebude mít kdo volit.“ Měl pravdu jenom z poloviny, tolik lidí jsem určitě nenaštval, ale 12 let stačilo. Po celou dobu jsem upřednostňoval obec před rodinou a navíc se našlo pár lidí, kteří mně pomluvami za zády dovedli tuto práci znepříjemnit. Nešlo zde ani o opozici nebo kritiku, tu snesu, když je opodstatněná a řečená do očí. Zde šlo, jak já říkám o ubohé okopávání kotníků. Je mně 45 let, když zdraví dá, tak ještě budu muset minimálně 20 let pracovat a starostenská židle není na tak dlouho. Tak že, nadešel čas, abych se otočil a zajistil především klid a pohodu pro rodinu a pro sebe. Tato práce na takové to obci není jednoduchá. Není zde žádný aparát, pouze paní účetní a všechno musí zvládnout tito dva lidé. Né všechno se povedlo, je tu pár restů (rybník, požární nádrž Tuhaň, téměř zmařené investice prvního zastupitelstva a možná ještě pár drobností), ale není to nic zásadního a třeba se podaří příštímu zastupitelstvu některé věci napravit. Dále se mně nedařilo shánět dotace, žádosti jsem vždy bez chyb podával, ale dostali jsme jich jen pár i tak se jedná o slušnou částku. Moje povaha mně nikdy nedovolila „leštit kliky, natož lézt někomu do z….“, nebo uplácet. Tak jsem se raději snažil o to, aby obec dobře hospodařila, zbytečně neutrácela za to, co si můžeme zařídit sami, abychom si to co potřebujeme pořídili jak se říká za své. To, jakým jsem byl starostou ukáže čas. Nevím jestli to je můj poslední článek, ale všem spoluobčanům přeji hlavně hodně zdraví, klidu, pohody a aby ten příští starosta byl jenom lepší.

Volby ve Stružinci

Volit budeme opět ve dvou volebních místnostech. Sál hostince Stařina je pro voliče ze Stružince a Pohoří a klubovna v restauraci Tuhaňka je pro voliče z Tuhaně a Bezděčína. Vybírat budeme 9 zastupitelů z 20 samostatných kandidátů (Jaroslava Kopecká, Zdeňka Šafránková, Blanka Vágenknechtová, Jiří Mašek, Pavel Borůvka, Tomáš Hendrych, René Tokar, Přemysl Šulc, Jan Ryneš, Petr Vávra, Petr Včelka, Vladimíra Váňová Šídová, Milan Klikar, Marie Vrkoslavová, Josef Tůma, Josef Kopecký, Miroslava Kučerová, Petra Paličová, Květoslava Těhníková a Ing. Michal Vořech) pořadí dle vylosovaných čísel na kandidátním lístku. Volební lístky budou doručeny domů a volit půjde pouze s platným občanským průkazem, nebo pasem.

Pozvánka na drakiádu, která se uskuteční v neděli 17. listopadu od 14 hodin na Stránsku u lipky. Ceny pro děti a občerstvení bude jako tradičně zajištěno.

Jubilanti

V říjnu slaví svá životní jubilea Formanová Libuše ze Stružince, Kobrle Jiří z Pohoří, Kosáček Miroslav a Louma František oba z Tuhaně. Srdečně gratulujeme.